English version

Fødselsopplevingar og amming hos kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Det overordna målet til dette prosjektet er å utforska fødselsopplevingar og ammemønster hos kvinner med PCOS.

Målet er å forbetra helsa og helsetenestene for denne gruppa kvinner – basert på evidens. Me vil samanlikna fødselsopplevingar og ammemønster hos kvinner med PCOS med kontrollgruppa.

Me planlegg også å utforska om metforminbehandling under graviditet har nokon innverknad på fødselsopplevinga eller amminga.

Me ønskjer å identifisera risikofaktorar og modifiserbare element for å gi informasjon til dei ramma kvinnene, partnarane og helsepersonella deira.

 • Deltakarar

  Laster inn ...
 • Meir om prosjektet

  Polycystisk ovariesyndrom (PCOS), som påverkar 10 til 17 prosent av kvinner i fruktbar alder, blir kjenneteikna av uregelmessige menstruasjonar, hyperandrogenisme og polycystiske ovarium.

  Det hender ofte saman med komorbiditetar som metabolsk syndrom, diabetes og psykiske helseproblem. Trass i utbreiinga si og påverking på graviditet, manglar det anerkjenning og spesifikke oppfølgingsprogram i perinatalomsorgen.

  Avgrensa kliniske studiar av gravide kvinner med PCOS hindrar evidensbasert rettleiing, og postpartum forsking er nesten ikkje-eksisterande.

  Ammeutfordringar blant kvinner med PCOS er påpeika, med studiar som knyter redusert amming til metabolske forstyrringar. Medan metformin har vist fordelar med å redusera seinabortar og prematur fødsel, er innverknad på fødselsoppleving og amming ukjent.

  PCOS er ein heterogen tilstand, og Rotterdam-kriteria, som definerer PCOS gjennom oligo-anovulasjon, hyperandrogenisme og polycystiske ovarium, er breitt akseptert. Den internasjonale evidensbaserte retningslinja frå 2018 omfattar alle PCOS-fenotypar og understrekar utbreiinga og underdiagnostiseringa.

  Fødselsoppleving og amming ved PCOS er dårleg utforska og påverkar trivselen til mor og barn. Prosjektet vil bruka data frå studiane PregMet2, LAPS og MoBa for å bøta på dette kunnskapsgapet.

  Betydninga av studien ligg i å sjå på mangelen på anerkjenning og retningslinjer for PCOS i perinatalomsorga, klargjera postnatal helse, fødselsoppleving og amming.

  Målet er å informera om evidensbaserte praksisar, bidra til forståinga av PCOS-relaterte utfordringar i postpartumperioden og fylla eksisterande kunnskapshol om fødselsopplevingar og amming blant kvinner med PCOS i dei nordiske landa.