English version

Sosial ekskludering og dets konsekvenser for eldres helse og livskvalitet i et kjønns- og livsløpsperspektiv (GENPATH)

GENPATH er et europeisk forskningsprosjekt som fokuserer på sosial ekskludering i eldre år.

Sosial ekskludering er et flerdimensjonalt fenomen med klare negative konsekvenser for individ og samfunn. Hovedfokus i GENPATH er ekskludering knyttet til sosiale relasjoner. Denne typen ekskludering er utbredt og kan ha store virkninger på helse og velvære.

GENPATH søker å utvikle og formidle viktig kunnskap som kan bidra til informert og evidensbasert politikk og tiltak tilpasset kjønn, livsfase og velferdsstatlig kontekst.

De overordnede prosjektmålene vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene god helse, likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet og bærekraftige byer og samfunn.

Utenom Norge deltar følgende land i GENPATH: Tsjekkia (koordinator), Østerrike, Sverige, Tyskland, Israel, Irland og Spania.

Sentrale forskningsspørsmål 

 1. Hvordan varierer utbredelsen av, og risikofaktorer for, sosial ekskludering blant eldre med kjønn og mellom land i Europa?  
 2. Hvilke konsekvenser har sosial ekskludering for seniorer i Europa og i hvilken grad varierer de med kjønn og velferdsstatlig kontekst?
 3. Kan forklaringsfaktorer på mikro-, meso- og makronivå ‒ inkludert kjønnsbestemte sosiale normer, livsløpsoverganger og ekskluderingsprosesser ‒ bidra til å forklare kjønns- og landsforskjeller i utbredelse av sosial ekskludering?
 4. Har slike forklaringsfaktorer (jfr. punkt 3) modererende eller medierende effekt på utfall av sosial ekskludering, og kan forskjeller i forekomsten av forklaringsfaktorene bidra til å forklare kjønns- og landsforskjeller i konsekvenser av sosial ekskludering?
 5. Hvordan kan policy og tiltak tilpasses for å best mulig redusere negative konsekvenser av sosial ekskludering blant menn og kvinner i ulike livsfaser? I hvilken grad og på hvilke måter bør policy og tiltak tilpasses nasjonale forhold og velferdsregimer?
 • Metode

  For å besvare disse spørsmålene benyttes et kryssnasjonalt komparativt mixed method design. Kvantitative analyser vil bli basert på data fra Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), samt andre europeiske datasett som European Union Statistics on Income and Living Conditions 2005-15 (EU-SILC) og Generations and Gender Program (GGP).

  Prosjektet vil også benytte ulike nasjonale datakilder. Dette inkluderer nasjonale spørreundersøkelser og registerdata som gir et enda bredere, om enn ikke harmonisert, longitudinelt datagrunnlag.

  GENPATH vil også benytte tidsserier av indikatorer på makro/landsnivå fra ulike kilder, som UNU-WIDER (2017) og AMECO (2016) for å studere betydningen av landsspesifikke kjennetegn som kan tenkes å øke eller redusere risiko for sosial ekskludering blant menn og kvinner.

 • Prosjektdeltakere OsloMet

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Masaryk University (koordinator)
  • University of Vienna (ved Franz Kolland)
  • National University of Ireland (ved Dr. Kieran Walsh)
  • Linköping University (ved Andreas Motel-Klingebiel)
  • Universitat de Barcelona (ved Feliciano Villar Posada)
  • University of Haifa (ved Ariela Lowenstein)