English version

En kvalitativ studie av inkluderings- og ekskluderingsmekanismer på arbeidsplassen rettet mot arbeidstakere sent i karrieren

Det er et uttalt politisk mål i Norge å få flere eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb. Blir seniorer, i tråd med de politiske føringene, ivaretatt og inkludert i arbeidslivet, eller blir de presset ut og ekskludert?

Flere forhold peker i retning av at normer for pensjonsalder på den enkelte arbeidsplass kan komme i konflikt med politiske målsetninger om forlenging av arbeidslivet, og at normer for kvinner er annerledes enn normer for menn.

I denne studien vil jeg utforske disse forholdene nærmere ved å se på hvilke prosesser og mekanismer på arbeidsplassnivå som legger til rette for, eller forhindrer, inkludering av eldre arbeidstakere i arbeidslivet.

Målet med doktorgradprosjektet er å få mer kunnskap om hvordan seniorer som ønsker det, kan inkluderes og få, eller beholde, sentrale roller i ulike deler av arbeidslivet. Prosjektet vil undersøke hvordan ulike arbeidsplasser holder fast i, eventuelt skyver ut, seniorene som jobber der.

Et særlig fokus er hvordan dette spiller seg ut på arbeidsplasser med ulike krav til kompetanse, og med ulik kjønnsfordeling.

Disse forholdene skal analyseres ved hjelp av et kvalitativt forskningsdesign. Det gjennomføres intervjuer med arbeidstakere over 50 år fra tre ulike bedrifter. I hver bedrift gjennomføres det også intervjuer med HR-ledere og ledere med personalansvar for ansatte over 50 år.

Hensikten er å få en bred oversikt over hvordan problemstillingene ser ut fra både virksomhetens og de ansattes perspektiv. Doktorgradsprosjektet er en del av det NFR-finansierte forskningsprosjektet Shades of Grey: Aldersnormer, klasse og kjønn i pensjonsreformens tid.

Shades of Grey skal undersøke hvordan arbeidstakere og bedriftene de jobber i tilpasser seg og agerer under de nye betingelsene i pensjonsreformen fra 2011. Pensjonsreformen har gjort det mer lønnsomt for eldre arbeidstakere å stå lengre i jobb, samtidig som arbeidsgivere ikke lenger har medfinansieringsansvar for førtidspensjonering og dermed har mistet et sterkt økonomisk insentiv til å holde på dem. Hvordan tilpasser og handler arbeidstakere og arbeidsgivere under de nye betingelsene i pensjonsreformen?

Hovedveileder: Tone Alm Andreassen, OsloMet

Biveileder: Jan Olav Christensen, Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Kontakt

Laster inn ...