Inkluderingspartnerskap i Agder

Dette prosjektet er en del av et større innovasjonsprosjekt om arbeidsinkludering i Agder, finansiert av Norges forskningsråd.

AFIs arbeidspakke er organisert som et forsknings- og utviklingsprosjekt. Vi vil anvende aksjonsforskning for å legge til rette for utvikling av veilederrollen i NAV, samt utvikling av inkluderingskompetanse i NAV og bedrift. 

Utvikling av hybridmodellen i NAV skal bidra til inkluderingskompetanse i NAV og på utvalgte arbeidsplasser. Dette vil være arbeidspakkens bidrag til en ny tjeneste, «Inkluderingspartnerskap», for personer med nedsatt arbeidsevne

Forskningsspørsmål

  1. Hvordan kan hybridmodellen bidra til å utvikle helsefremmende inkluderingskompetanse for alle aktører knyttet til inkludering av personer med nedsatt arbeidsevne (kandidat, mentor på arbeidsplass, NAV-veileder)?
  2. Hvordan kan personer med nedsatt arbeidsevne få en varig tilknytning til arbeidslivet gjennom økt helsefremmende arbeidsinkluderingskompetanse for alle aktører (kandidat, mentor på arbeidsplass, NAV-veileder)?

Metoder

Sentralt i undersøkelsen er å studere utviklingen av inkluderingskompetanse i NAV og på arbeidsplass. 

Dette vil vi gjøre gjennom

Vi vil også utføre casestudier som analyserer 15 inkluderingsforløp i ulike virksomheter. I tillegg vil vi dybdeintervjue kandidat, mentor og arbeidsgiver to ganger i hvert enkelt inkluderingsforløp, og utføre intervjuer med involverte NAV-veiledere. 

Vi vil konsentrere oss om

Det skal på bakgrunn av casestudiene utvikles deskriptive spørsmålsbatterier som testes ut blant involverte aktører. Disse kan senere brukes  for å samle data knyttet til hybridmodellen i NAV og inkluderingskompetanse på virksomhetsnivå. 

Basert på spørsmålsbatteriene skal det videre utvikles et enkelt verktøy for kartlegging av arbeidsplassens inkluderingskompetanse, som NAV-veileder kan bruke i samarbeidet med arbeidsgiver.

Kontakt

Laster inn ...