English version

Lærernes kunnskapsarbeid i lokalt utviklingsarbeid

Ph.d.-prosjektet: Målet er å utvikle kunnskap om potensialet som lokalt initierte utviklingsprosjekter kan ha i læreres kunnskapsarbeid, samt avdekke utfordringer knyttet til det å ta i bruk nye kunnskapskilder og ny forskning i skolen.

Kontakt

Laster inn ...

Med utgangspunkt i profesjonsteori vil det være særlig fokus på lærernes kunnskapsbase, hva består den av, hvordan fornyes den og hvordan forholder lærerne og skoleledere seg til den i innenfor rammen av et lokalt utviklingsprosjekt?

Siden profesjonaliseringstiltak ovenfra har vist seg å skape spenninger i arbeidet med profesjonsutvikling vil det rettes særlig oppmerksomhet på hvordan prosjektet Kultur for læring forstås og operasjonaliseres internt i lærergruppen og mellom lærere og ledere. Prosjektet tar sikte på å belyse hvordan ulike spenninger kan påvirker samarbeidet mellom lærere og ledere i skolens kunnskapsarbeid.

Ved å ha både et horisontalt og vertikalt perspektiv vil ph.d.-prosjektet bidra med ny kunnskap om forutsetninger for at lærere skal ta i bruk data og forskning i sine profesjonsfellesskap.

På denne bakgrunn er følgende problemstilling formulert for prosjektet:
Hvordan styrker deltakelse i prosjektet Kultur for læring lærernes kunnskapsbase og støtter deres kunnskapsarbeid? Forskningsspørsmålet vil bli besvart gjennom tre artikler som tar opp følgende tema:   

  1. Hvilken oppfatning av kunnskap og læring ligger til grunn for innovasjonsprosjektet Kultur for læring?
  2. Hva kjennetegner lærernes kunnskapsarbeid i prosjektet Kultur for læring?
  3. Hvordan samarbeider lærere og ledere om utviklingstiltak i prosjektet Kultur for læring?