Norsk i sykepleie

Prosjektet vil undersøke om deltakelse på nettkurset Norsk i sykepleie gir økt språklig mestring av muntlige og skriftlige ferdigheter.

Norsk i sykepleie - utvikling av språkferdigheter

Prosjektets mål

Prosjektets mål er å få kunnskap om nettbaserte kurs som tilbys parallelt med sykepleiestudier og profesjonsutøvelse, bidrar til utvikling av språkferdigheter.

Følgende to hovedspørsmål søkes besvart:

  1. Gir deltakelse på nettkurset Norsk i sykepleie økt språklig mestring når det gjelder muntlige ferdigheter?
  2. Gir deltakelse på nettkurset Norsk i sykepleie økt språklig mestring når det gjelder skriftlige ferdigheter?

Bakgrunn for studien

Målet med kurset Norsk i sykepleie er å heve deltakernes norskferdigheter slik at de får økt læringsutbytte av sykepleierstudiet og/eller styrker sin profesjonsutøvelse.

Forskning har vist at en betydelig andel sykepleierstudenter og sykepleiere med et annet førstespråk enn norsk har behov for et slikt tilbud (Jonsmoen KM, Greek M, 2021 a,b; Jonsmoen KM 2021; Sverre BL, Jensen LH, Stenhammer AS et al. 2020; Hellesø R, Johannesen LM 2019; Greek M, Jonsmoen KM 2018; Johannesen LM 2016).

Språkkurs på campus er prøvd ut en rekke ganger og på ulike måter. Både egne erfaringer og studier (Jonsmoen 2021; Jonsmoen & Greek, 2018; Lundestad, 2013) konkluderer med at det er krevende for denne målgruppen å delta på fysiske kurs parallelt med deltakelse i det ordinære studieprogrammet.

Dette skyldes hovedsakelig utfordringer med å følge studieprogresjonen fordi de leser, skriver og tilegner seg kunnskap på et andrespråk, og ikke har overskudd til å følge kurs utenfor studieplanen.

I tillegg til språklige utfordringer har denne studentgruppen ofte også forpliktelser utenom studiet (familie, jobb), noe som gjør at tiden ikke strekker til (Jonsmoen, 2020).

Forskningsdesign

Studien gjennomføres som en kvalitativ deskriptiv studie av deltakernes muntlige og skriftlige språkutvikling. Data vil bli innhentet gjennom gruppeintervju og skriftlige tekster i begynnelsen, midtveis og ved slutten av semesteret. Både gruppesamtalene og de skriftlige tekstene vil bli analysert ut fra et språklig perspektiv.

Analysene vil ta utgangspunkt i de språklige elementene som har blitt tematisert i kurset, med spesiell vekt på tempus, syntaks og ordforråd, i tillegg til metaspråklig bevissthet og strategier for språkutvikling. Studien av deltakernes skriftlige tekster og muntlige ferdigheter, vil gi oss viktige og relevante data om deltakernes språklige utvikling i kursperioden.

Studien vil også gi kunnskap om et nettbasert språkkurs kan bidra til motivasjon og strategier for videre arbeid med å utvikle norskspråklige ferdigheter for sykepleierstudier og profesjonsutøvelse.

Ved planlegging og gjennomføring av prosjektet vil det bli lagt vekt på at:

Formidling

Resultatet fra prosjektet vil formidles både skriftlig og muntlig til relevante fagmiljø og i aktuelle fagtidsskrifter. Aktuelle tidsskrifter vil blant annet være UNIPED, Norsk pedagogisk tidsskrift, og Forskerforum og Sykepleien.

Ansvarlige for prosjektet er professor Kari Mari Jonsmoen og dosent Marit Greek.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...