English version
Kari Mari Jonsmoen

Kari Mari Jonsmoen

Kort om

Jeg har vært ansatt på OsloMet – Storbyuniversitet siden 2003 og har toppkompetanse i universitetspedagogikk og norsk fagdidaktikk. Arbeids- og forskningsområdet mitt er i hovedsak utvikling og videreutvikling av akademisk tekstkompetanse i studier og arbeid, men jeg har også utført studier som ser nærmere på overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning og arbeidshverdagen til universitetsansatte og lærere i grunnskolen.

Jeg arbeider prosjektbasert og har på bakgrunn av egen og andres forskning etablert en rekke tiltak for å sikre studenter et stødig studieløp bl.a. studieforberedende kurs, studieverksted, skrivementorer, skriveuka, språkmakkere og Norsk i sykepleie. Jeg var også sentral i opprettelsen av universitetets norskkurs for ansatte og deres partnere.

Jeg har gjort et større nybrottsarbeide i forbindelse med forfatterskapet til Kjell Aukrust. Det resulterte i boka Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust. Det at jeg ikke helt klarer å legge skjønnlitteraturen på hylla, henger nok sammen med at jeg har vært norsklærer på videregåendeskole i 10 år. Jeg har også hatt en kort periode som byråkrat der jeg arbeidet med å utforme kompetansepolitikk innen voksenopplæringsfeltet.  

Jeg holder en rekke skriveseminarer, særlig på masternivå, og underviser i faget norsk som andrespråk. Jeg er emneansvarlig for Andrespråkspedagogikk 1 og 2.

Fra 2005 har jeg hatt flere fagadminstrative lederoppgaver.  

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Fagdidaktikk   Nordisk litteratur   Nordiske språk

Emner

Norsk som andrespråk   Nordisk språk og litteratur   Flerkulturelle lærings- og arbeidsmiljø   Voksnes læring   Kjell Aukrust   Skriving i høyere utdanning

Forskningsprosjekter

  • Norsk i sykepleie

    Prosjektet vil undersøke om deltakelse på nettkurset Norsk i sykepleie gir økt språklig mestring av muntlige og skriftlige ferdigheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2021). Det går på engelsk og norsk – internasjonalisering av høyere utdanning i Norge. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2021-04-03

Jonsmoen, Kari Mari (2021). Samtaler som stimulerer til språkutvikling En studie av språkmakkertilbudet ved OsloMet – storbyuniversitetet. 30 s. UNIPED. Vol. 44.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-01-03

Greek, Marit ; Jonsmoen, Kari Mari (2020). Transnational academic mobility in universities: the impact on a departmental and an interpersonal level. Higher Education. Vol. 81.
https://doi.org/10.1007/s10734-020-00558-7

Jonsmoen, Kari Mari (2020). Forfatteren Kjell Aukrust. Jonsmoen, Kari Mari; Andersen, Stig; Strøm, Gunnar (Red.). Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust. s. 13-181. ABM-media AS.

Jonsmoen, Kari Mari ; Andersen, Stig; Strøm, Gunnar (2020). Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust. ISBN: 978-82-93298-17-5. 297 s. ABM-media AS.

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2017). På stø kurs inn i akademia?. NOA - Norsk som andrespråk. Vol. 33.

Greek, Marit ; Jonsmoen, Kari Mari (2016). Hvilken tekstkyndighet har studenter med seg fra videregående skole?. UNIPED. Vol. 39.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2016-03-06

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2016). Lecturers' text competencies and guidance towards academic literacy. 17 s. Educational Action Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.1080/09650792.2016.1178156

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2015). Språkmangfold i utdanningen. ISBN: 978-82-05-46026-3. 300 s. Gyldendal Akademisk.

Jonsmoen, Kari Mari ; Greek, Marit (2015). Stolthet og fordom. Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Red.). Språkmangfold i utdanningen. s. 13-25. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig