English version

Tekst og fagdidaktikk

Forskningsgruppen er interessert i forskning og utvikling knyttet til forståelse og bruk av tekst. Tekstfortolkning, lesing og skriving er de mest typiske forskningsfeltene. Tekst og fagdidaktikk er et av fakultetets tematiske satsingsområder.

Medlemmer

24

Prosjekter

6

Samarbeid nasjonalt

42

I denne forskningsgruppen blir tekst definert i vid forstand. Begrepet innbefatter både skriftlige og muntlige tekster, samt sammensatte tekster i ulike formater. Arbeid med didaktikk i ulike fag er knyttet til tolkningen og utviklingen av tekst i forbindelse med elevenes læring og kompetanseutvikling.  

Forskningsgruppen er orientert mot den humanistiske tekstfortolkningen, selv om deltakerne også trekker på samfunnsvitenskapelig teori og metode, ved for eksempel å kombinere tekstanalyse med observasjoner i klasserommet og/eller intervjuer med elever og lærere.   

Som teorigrunnlag for tekstanalyse benytter deltakerne blant annet diskursteori, narratologi, fenomenologi, identitetsteori og psykoanalytisk teori. Den mest typiske metodiske tilnærmingen er kvalitativ, men noen av deltakerne arbeider også med ulike former for kvantitative forskningsdesign. 

Gruppa tar sikte på å samarbeide i mindre undergrupper om ulike prosjekter. Vi vil hjelpe hverandre med å søke ekstern finansiering, og med å få publiserte forskning i tellende kanaler. 

Vi ønsker å være et åpent og inkluderende fagmiljø med plass til medlemmer i alle stillingskategorier.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...

    

  • Forskningsprosjekter

   • Exploring Nordic Education.
   • Hvilken plass vil RLE få i lærerutdanningene fremover? Et fagkritisk perspektiv på religion, livssyn og etikk i barnehage- og grunnskolelærerutdanningen.
   • Litteraturhistoriens hva, hvordan og hvorfor.
   • REDO, NFR.
   • Teacher well-being and diversity, Erasmus+.
   • Youth and History.