English version

Tekst og fagdidaktikk

Forskningsgruppen er en mangfoldig gruppe med medlemmer fra flere fagseksjoner på lærerutdanningen. Vi arbeider tverrfaglig med forskning knyttet til tekst og fagdidaktikk.

Innhenting av kilder, fortolking og skriving er grunnleggende for alt arbeid vi gjør. De mest typiske forskningsfeltene som er representert i gruppen er litteraturvitenskap, samfunnsvitenskap, religionsvitenskap, historie og filosofi, men vi tar gjerne imot medlemmer fra andre disipliner.

I denne forskningsgruppen blir tekst definert i vid forstand. Begrepet innbefatter kilder som uttrykker symbolsk betydning. Det mest vanlige er språk og ikoner, men også sammensatte kunstuttrykk som musikk, maleri og multimodale tekster er viktige kilder til kunnskap. Arbeid med didaktikk i ulike fag er knyttet til tolkningen og utviklingen av tekst knyttet til formålet med skolen i Norge.

Forskningsgruppen er orientert mot den humanistiske tekstfortolkningen, selv om deltakerne også trekker på samfunnsvitenskapelig teori og metode, ved for eksempel å kombinere tekstanalyse med observasjoner i skolen og/eller samtale med elever og lærere. 

Som teorigrunnlag for tekstanalyse benytter deltakerne blant annet diskursteori, narratologi, fenomenologi, identitetsteori og kritisk teori. Den mest typiske metodiske tilnærmingen er kvalitativ, men noen av deltakerne arbeider også med ulike former for kvantitative forskningsdesign. 

Gruppen arbeider tett på tekst. Vi er et levende fellesskap som deler uferdige tekster og hjelper hverandre i alle delene av skriveprosessen frem mot ferdig publisering. Vi legger til rette for samskriving på tvers av seksjonene. En viktig suksessfaktor er den sosiale biten av samarbeidet for å skape et trygt og kreativt fellesskap. Derfor arrangerer forskningsgruppen «reisbort-seminarer». Vi har mellom annet vært i Athen, Lisboa, Skopje og skal til San Sebastián høsten 2022. Flere av oss er med i prosjekter og internasjonale samarbeid og vi vil hjelpe hverandre med å søke ekstern finansiering. 

Vi ønsker å være et åpent og inkluderende fagmiljø med plass til medlemmer i alle stillingskategorier

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...