English version

Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere (DEMOCIT)

Hvordan utvikler norske ungdommer demokratisk handlingskompetanse og tro på at deres meninger kan gjøre en politisk forskjell? Målet med DEMOCIT er å bidra til å redusere utviklingen av et “civic empowerment gap” i det norske demokratiet.

Det er behov for økt kunnskap og nytenkning om demokratiopplæring i alle skolens fag.

ICCS 2016-undersøkelsen (udir.no) viser oss at ungdommers tro på egen framtidig deltagelse i demokratiet i stor grad er påvirket av kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn. I de nye læreplanene for grunnskolen (udir.no) er demokrati og medborgerskap et av tre fagovergripende tema. Det er derfor behov for økt kunnskap og nytenkning om demokratiopplæring i alle skolens fag. 

Målsetting

DEMOCIT vil bruke ny forskning om ungdoms demokratiforståelse, demokratiske holdninger og samfunnsdeltakelse til å utvikle lærerutdanningen slik at alle elever i grunnskolen, uavhengig av sosioøkonomiske bakgrunnsfaktorer, kan tro på at deres stemme teller. Prosjektet er et samarbeid mellom grunnskolelærerutdanningen og forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet. DEMOCIT vil styrke samarbeidet mellom praksisfeltet og akademia gjennom forskning om didaktikk, undervisning, ungdom og skole.

Bakgrunn

The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2016) viste at selv om norske elever har god kunnskap om demokratiske spørsmål, er det systematiske kunnskapsforskjeller mellom elever med ulik sosial bakgrunn. Undersøkelsen viser også at politisk mestringstro er avgjørende for at elevene ser seg selv som framtidige deltakere i demokratiet. 

Forskningsspørsmål og metode

I DEMOCIT vil forskerne studere undervisningen og gjøre intervjuer med lærere, ledelse og elever i skoler som mellom ICCS-undersøkelsene i 2009 og 2016 har vist at de har klart å heve det demokratiske kunnskapsnivået blant elever som står i fare for å falle utenfor i slike tema. I studien søkes det etter elevenes hverdagsopplevelser av innflytelse og medbestemmelse. Studien utfylles av ekspertintervjuer med lærerutdannere i andre nordiske land, og av tilleggsdata fra prosjektet Ungdom i endring [lenke], en kvalitativ studie av ungdoms liv og overganger i ungdomstiden.

Relevans

Samfunnsfagsundervisningen i norsk grunnskole legger størst vekt på å formidle kunnskap om politiske institusjoner og valgordning. DEMOCIT vil endre lærerutdanningen i samfunnsfag slik at elevenes egne hverdagsforståelser av demokrati og medborgerskap inkluderes i undervisningen. DEMOCIT gjennomføres parallelt med innføring av læreplanreformen Fagfornyelsen, hvor Demokrati og medborgerskap er et av tre fagovergripende tema. DEMOCIT vil gi verdifull informasjon om hvordan dette temaet kan utvikles i undervisningen på tvers av fag i grunnskolen.

Implementering

Forskningsresultatene vil bli implementert i lærerutdanning ved OsloMet, videreutdanning for lærere, samarbeid med OsloMets universitetsskoler og praksisskoler og internasjonale frivillige organisasjoner som partnere Redd Barna (reddbarna.no) og European Wergeland Center (nor.theewc.org).

  • Prosjektdeltakere fra OsloMet

      Laster inn ...
    Gutt på vei ut av stemmeavlukke etter å ha avlagt stemme i skolevalg.
    Hvordan få unge til å delta mer i demokratiet?

    Skoleelever lærer mye fakta om demokratiet, men det er ikke avgjørende for at unge deltar i demokratiet.