Ungdom i endring

Hvordan utspiller sosial ulikhet seg i ungdomstida? Hvordan gir ulikhetsskapende mekanismer utslag gjennom ungdomstiden innenfor områder som utdanning, helse, fritid, relasjoner og risikoatferd? Dette er spørsmål vi skal undersøke i prosjektet Ungdom i endring.

Informasjon til ungdom som deltar

Er du med som deltaker i forskningsprosjektet Ungdom i endring?

Bilde fra mingling i kantine på skole. Jente i fokus. Foto: colourbox

Data og metode

«Ungdom i endring» er en tematisk bred, kvalitativ, longitudinell datainnsamling. Prosjektet bygger på og er et supplement til den kunnskapen som generes gjennom Ungdata.

Databasen skal bestå av gjentatte intervjuer med 80 ungdommer i fire ulike oppvekstmiljøer i Norge. Informantene vil være gutter og jenter fra ulike sosiale bakgrunner. Den første intervjurunden (T1) er intervjuer med 13-åringer høsten 2018. Ungdommene følges deretter opp med individuelle intervjuer annethvert år fram til de er 19 år høsten 2024 (T2, T3 og T4). Vi ønsker også å intervjue ungdommenes foreldre.

Kunnskapens relevans

Ungdom i endring skal være tett på utformingen av politikk og tiltak for barn og unge lokalt og nasjonalt. Med sitt kvalitative design går Ungdom i endring i dybden og gir innsikt i pågående trender som ikke nødvendigvis fanges opp gjennom spørreskjema til ungdom. Ved å følge ungdom gjennom de kritiske overgangene fra barndom til ungt voksenliv, vil prosjektet gi kunnskap som muliggjør forebyggende tiltak på ulike områder. Prosjektet er fleksibelt og åpner for et samarbeid mellom forskning og brukerfeltet. Relevante aktører inviteres derfor til å bidra i formingen av prosjektet, både tematisk og finansielt.

Bestill forskning

NOVA har bevilget 1.100.000 kr i grunnfinansiering av første datainnsamlingsrunde (T1 høsten 2018). For å kunne foreta datainnsamlingene på de senere tidspunktene, T2 (2020), T3 (2022) og T4 (2024), behøves tilsvarende finansiering for hvert tidspunkt. For foreldreintervjuer er det nødvendig med ytterligere finansiering.

Det er også behov for ekstern finansiering til analyse av dataene, og produsere rapporter, vitenskapelige artikler og forskningssammendrag. De første analysene kan og bør komme etter intervjuene på T1. Etter T2-intervjuene vil vi ha de første longitudinelle dataene som åpner for analyse av endring.

Vi er tilgjengelig for dialog om datainnsamlingen og for planlegging av framtidige forskningsbidrag på ulike temaer.

Flere prosjekter:

  • Kjønn og unges fritid

    Prosjektet skal utforske betydningen av kjønn for ungdoms aktivitet på fritidsarenaen.

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Aktuelt fra prosjektet

Guttebein sparker fotball på gressmatte.
Oppvekst, skole og utdanning

Hvorfor er det nesten ingen jenter som sier de vil satse på idrett?

Forskere fra OsloMet har sett på hva 13-åringer gjør på fritiden. Idrett er mest populært, men det er nesten bare gutter som sier at de vil satse.