Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Gjennom Ungdata kan kommuner og fylkeskommuner få kartlagt sentrale sider ved ungdoms liv. Ungdata er godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid og kan brukes i det lokale folkehelsearbeidet og forebyggende arbeidet overfor ungdom.

Undersøkelsene dekker sentrale sider ved de unges livsstil og livssituasjon. Gjennom Ungdata får vi blant annet vite hvordan ungdom har det på fritida si og i skolen, hva slags fritidsaktiviteter de holder på med og hvordan de opplever foreldrene, vennene og nærmiljøet sitt. Ungdata kartlegger også helse, rus, kriminalitet, vold og mobbing.

NOVA står for den nasjonale koordineringen av Ungdata, mens de regionale ruskompetansesentrene gjennomfører undersøkelsene i kommunene. Helsedirektoratet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har støttet utviklingen av Ungdata økonomisk. Fra 2015 støttes Ungdata gjennom Statsbudsjettet.

Sammenlignbare data

Flere av de regionale ruskompetansesentraene, NOVA og Ungforsk (Program for ungdomsforskning) har en lang historie med å utføre ungdomsundersøkelser for lokalsamfunn og kommuner. Imidlertid har det vært et problem at institusjonene har brukt egenkomponerte spørreskjemaer som i har variert fra undersøkelse til undersøkelse. Konsekvensen er begrensede muligheter til å sammenligne på tvers av undersøkelsene. Dette reduserer verdien dataene har for muligheten til å trekke mer generelle konklusjoner, eller til å skaffe seg en oversikt over hvordan situasjonen for ungdom er på landsbasis.

Mange kommuner har et ønske om bedre oversikt over oppvekstsituasjonen lokalt, og ønsker å bruke denne kunnskapen i planleggings- og beslutningsprosesser. Med bedre samordning og koordinering øker nytteverdien av og kvaliteten på dataene, både for lokale brukere og nasjonale forskningsformål.

Enkel gjennomføring

Ungdata-undersøkelsen er elektronisk basert. Spørreskjemaet har en fast grunnmodul som går igjen i alle undersøkelsene. I tillegg inneholder skjemaet en rekke valgfrie emner eller enkeltspørsmål som kommunene kan velge fritt basert på interesse og behov. Alle undersøkelsene knyttes opp til en felles nasjonale database som administreres av NOVA.

Forskning

Ungdatabasen er utgangspunkt for forskning både på NOVA og i andre miljøer. Ta kontakt med senterleder Anders Bakken for mer informasjon om forskningsoppdrag.

Se  www.ungdata.no for mer informasjon.

Aktuelt fra Ungdata

Håndholdt mobil viser ungdom som trener fotball gjennom mobilkamera. Foto: Madeleine Valø
Oppvekst, skole og utdanning

Ungdom fra lavere sosiale lag slutter med idrett først

Seks av ti ungdommer slutter med organisert idrett i løpet av ungdomstiden, og unge fra lavere sosiale lag faller først fra, viser nye analyser av Ungdata.

Ung kvinne går ned trapp på skole.
Oppvekst, skole og utdanning

Hvordan hjelpe unge som sliter psykisk?

OsloMet-forskere har flere forslag til hva som kan gjøres på skolen og i hjemmet.

Illustrasjonsbilde tre ungdommer, to sitter én står
Oppvekst, skole og utdanning

Unge hasjbrukarar slit på fleire område

Ungdata-tala for 2018 viser at cannabisbruken aukar i heile landet.