Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Gjennom Ungdata kan kommuner og fylkeskommuner få kartlagt sentrale sider ved ungdoms liv. Ungdata er godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid og kan brukes i det lokale folkehelsearbeidet og forebyggende arbeidet overfor ungdom.

Undersøkelsene dekker sentrale sider ved de unges livsstil og livssituasjon. Gjennom Ungdata får vi blant annet vite hvordan ungdom har det på fritida si og i skolen, hva slags fritidsaktiviteter de holder på med og hvordan de opplever foreldrene, vennene og nærmiljøet sitt. Ungdata kartlegger også helse, rus, kriminalitet, vold og mobbing.

NOVA står for den nasjonale koordineringen av Ungdata, mens de regionale ruskompetansesentrene gjennomfører undersøkelsene i kommunene. Helsedirektoratet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har støttet utviklingen av Ungdata økonomisk. Fra 2015 støttes Ungdata gjennom Statsbudsjettet.

Enkel gjennomføring

Ungdata-undersøkelsen er elektronisk basert. Spørreskjemaet har en fast grunnmodul som går igjen i alle undersøkelsene. I tillegg inneholder skjemaet en rekke valgfrie emner eller enkeltspørsmål som kommunene kan velge fritt basert på interesse og behov. Alle undersøkelsene knyttes opp til en felles nasjonale database som administreres av NOVA.

Forskning

Ungdatabasen er utgangspunkt for forskning både på NOVA og i andre miljøer. Ta kontakt med senterleder Anders Bakken for mer informasjon om forskningsoppdrag.

Se  www.ungdata.no for mer informasjon.

Aktuelt fra Ungdata

Ungdommer i et klasserom. Foto: NOVA, OsloMet.
Oppvekst, skole og utdanning

Ungdata: Færre ungdommer trives på skolen

Den nasjonale ungdatarapporten for 2019 viser at flere ungdommer kjeder seg på skolen og bruker mindre tid på lekser.

Guttebein sparker fotball på gressmatte.
Oppvekst, skole og utdanning

Hvorfor er det nesten ingen jenter som sier de vil satse på idrett?

Forskere fra OsloMet har sett på hva 13-åringer gjør på fritiden. Idrett er mest populært, men det er nesten bare gutter som sier at de vil satse.

To smilende jenter på sykkel.
Oppvekst, skole og utdanning

Norske barn har det veldig bra, men ikke alle

Det viser svarene fra over 15 000 barn mellom 10 og 12 år som har deltatt i spørreundersøkelsen Ungdata junior.