English version
Anders Bakken

Anders Bakken

Kort om

Anders Bakken er forsker II ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han er utdannet sosiolog (1995) fra Universitetet i Oslo (cand. sociol). Han har forsket på norsk ungdom siden midten av 1990-tallet, og har vært særlig opptatt av oppvekstbetingelser for dagens unge. Bakken har vært prosjektleder for en rekke evalueringer av ulike reformer og tiltak i skolesektoren, og har jobbet spesielt med sosiale forskjeller i ungdoms skoleresultater. Bakken er leder for Ungdata-senteret, og har ansvar for de kommunale ungdomsundersøkelsene.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Sosial ulikhet   Ungdom   Skoleprestasjoner   Skole   Ungdata

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Evaluering av "Idrett for alle i Oslo"

  I dette prosjektet gjennomfører NOVA, i samarbeid med Norges idrettshøgskole, en følgeevaluering av satsingen «Idrett for alle i Oslo» fra 2018 og fram til og med 2024.

 • Idrettens posisjon i ungdomstida

  Ungdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse.

 • International Civic and Citizenship Education Study 2016 (ICCS)

  ICCS 2016-studien undersøker skoleelevers kunnskaper om demokratiske verdier og politiske systemer, deres forståelser og kompetanse i å anvende demokratiske prinsipper og samfunnsengasjement.

 • Minoritetsungdom i videregående opplæring

  Dette prosjektet handler om unge med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring. Målet er å få mer kunnskap om hvorfor det er så store karakterforskjeller etter foreldrenes landbakgrunn.

 • Oslo-ungdom i koronatiden

  Oslo-ungdom i koronatiden er en unik undersøkelse som vil gi innblikk i hvordan korona-epidemien har påvirket ungdom i Oslo.

 • Stress og press blant unge i dag

  Målet med dette prosjektet er å få dypere innsikt i hvordan og hvorfor ungdom opplever press og stress.

 • Ung i Distrikts-Norge

  Dette prosjektet undersøker hvordan ungdomslivet fortoner seg i de minst sentrale områdene i Norge.

 • Ungdata

  Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

 • Ungdom og politisk ekstremisme

  NOVA skal undersøke politiske holdninger og engasjement blant norske ungdommer. Tillit og mistillit til samfunnet blant vanlige og mer radikale ungdommer er sentralt i prosjektet.

Vitenskapelige publikasjoner

Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy; Sletten, Mira Aaboen (2020). Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening .
http://hdl.handle.net/10852/79329

Von Soest, Tilmann; Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (2020). Smittevern blant Oslo-ungdom under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening .
http://hdl.handle.net/10852/79330

Von Soest, Tilmann; Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (2020). Compliance with infection control rules among adolescents in Oslo during the COVID-19 pandemic. Tidsskrift for Den norske legeforening .
http://hdl.handle.net/10852/79328

Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy; Sletten, Mira Aaboen (2020). Life satisfaction among adolescents before and during the COVID-19 pandemic. Tidsskrift for Den norske legeforening .
http://hdl.handle.net/10852/79327

Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2020). Physical Fighting and Leisure Activities among Norwegian Adolescents—Investigating Co-occurring Changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence .
https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-0...

Pedersen, Willy; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2019). Mer bruk av cannabis blant Oslo-ungdom: Hvem er i risikosonen?. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/10852/77231

Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Stefansen, Kari (2019). The continued importance of family sport culture for sport participation during the teenage years. 15 s. Sport, Education and Society .

Rogne, Adrian Farner; Pedersen, Willy; Bakken, Anders (2019). Immigration and the decline in adolescent binge drinking. Drug and Alcohol Dependence . Vol. 203.
http://hdl.handle.net/10852/77084

Bakken, Anders; Wendelborg, Christian (2019). Mobbing og konflikter mellom jevnaldrende. Hvordan forstå resultatene fra elevundersøkelsen og ungdata?. Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (Red.). Skolen vår!. Kap 5. s. 104-122. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/...

Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar; Abebe, Dawit Shawel (2019). Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig