English version
Anders Bakken

Anders Bakken

Kort om

Anders Bakken er forsker II ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han er utdannet sosiolog (1995) fra Universitetet i Oslo (cand. sociol). Han har forsket på norsk ungdom siden midten av 1990-tallet, og har vært særlig opptatt av oppvekstbetingelser for dagens unge. Bakken har vært prosjektleder for en rekke evalueringer av ulike reformer og tiltak i skolesektoren, og har jobbet spesielt med sosiale forskjeller i ungdoms skoleresultater. Bakken er leder for Ungdata-senteret, og har ansvar for de kommunale ungdomsundersøkelsene.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Sosial ulikhet   Ungdom   Skoleprestasjoner   Skole   Ungdata

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Evaluering av "Idrett for alle i Oslo"

  I dette prosjektet gjennomfører NOVA, i samarbeid med Norges idrettshøgskole, en følgeevaluering av satsingen «Idrett for alle i Oslo» fra 2018 og fram til og med 2024.

 • Idrettens posisjon i ungdomstida

  Ungdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse.

 • Idrettsforskning ved Ungdatasenteret

  Prosjektet har som målsetting å oppdatere og utdype kunnskapen vi har om deltakelse i idrett og fysisk aktivitet og opplevelser med idretten blant barn og unge.

 • International civic and citizenship education study 2016 (ICCS)

  ICCS 2016-studien undersøker skoleelevers kunnskaper om demokratiske verdier og politiske systemer, deres forståelser og kompetanse i å anvende demokratiske prinsipper og samfunnsengasjement.

 • Langtidskonsekvenser av koronapandemien for oppvekst og likestilling

  I dette prosjektet skal vi undersøke konsekvensene av pandemien for oppvekstsvilkår til barn og unge, likestilling i familier og for enkeltpersoner, inkludert barn og voksne med funksjonsnedsettelser.

 • Minoritetsungdom i vidaregående opplæring

  Dette prosjektet handlar om unge med innvandrarbakgrunn i vidaregåande opplæring. Målet er å få meir kunnskap om kvifor det er så store karakterforskjellar etter landbakgrunnen til foreldra.

 • Oslo-ungdom i koronatiden

  Oslo-ungdom i koronatiden er en unik undersøkelse som vil gi innblikk i hvordan korona-epidemien har påvirket ungdom i Oslo.

 • Skolemiljøprosjektet: En studie av elevenes psykososiale miljø

  På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte NOVA og AFI en studie av elevenes psykososiale miljø i grunnskolen.

 • Stress og press blant unge i dag

  Målet med dette prosjektet er å få dypere innsikt i hvordan og hvorfor ungdom opplever press og stress.

 • Ung i Distrikts-Norge

  Dette prosjektet undersøkjer korleis ungdomslivet fortonar seg i dei minst sentrale områda i Norge.

 • Ung i Oslo 2018

  Formålet med undersøkelsen var å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår, og å undersøke endringer over tid gjennom å sammenlikne med fire tidligere Ung i Oslo-studier.

 • Ung i Oslo 2021

  Ung i Oslo er Oslo kommune sin ungdataundersøkelse. Undersøkelsen i 2021 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – og hvordan unges oppvekstsituasjon har endret seg over tid.

 • Ung i Oslo 2023

  Ung i Oslo er Oslo kommunes Ungdataundersøkelse. Undersøkelsen i 2023 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – etter å ha levd med en pandemi i nærmere to år.

 • Ungdata

  Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

 • Ungdata pluss. En longitudinell studie av gutter og jenter i Vestfold og Telemark

  Ungdata pluss skal kartlegge hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark bruker fritiden sin, og undersøke hvilken betydning dette har for deres livskvalitet og helse, samt for overganger knyttet til utdanning og arbeid og etablering som voksen.

 • Ungdom og politisk ekstremisme

  NOVA skal undersøke politiske holdninger og engasjement blant norske ungdommer. Tillit og mistillit til samfunnet blant vanlige og mer radikale ungdommer er sentralt i prosjektet.

Vitenskapelige publikasjoner

Potrebny, Thomas; Nilsen, Sondre Aasen; Bakken, Anders ; Soest, Tillman; Kvaløy, Kirsti; Samdal, Oddrun Elisabeth; Sivertsen, Børge; Bang, Lasse (2024). Secular trends in mental health problems among young people in Norway: a review and meta-analysis. European Child and Adolescent Psychiatry.
https://doi.org/10.1007/s00787-024-02371-4

Kozák, Michal; Bakken, Anders ; von Soest, Tilmann Martin (2023). Psychosocial well-being before, during and after the COVID-19 pandemic: a nationwide study of more than half a million Norwegian adolescents. Nature Mental Health.
https://doi.org/10.1038/s44220-023-00088-y

Rodriguez Cano, Ruben; Kypriotakis, George; Cortes Garcia, Laura; Bakken, Anders ; von Soest, Tilmann Martin (2023). Polysubstance use and its correlation with psychosocial and health risk behaviours among more than 95,000 Norwegian adolescents during the COVID-19 pandemic (January to May 2021): a latent profile analysis. The Lancet Regional Health - Europe.
https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100603

Bakken, Anders ; Heggen, Kåre ; Helland, Håvard (2022). Utdanning. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn : bind 2. s. 179-205. Gyldendal Akademisk.

von Soest, Tilmann ; Kozák, Michal; Rodriguez Cano, Ruben; Fluit, Anne-Marie; Cortes Garcia, Laura; Ulset, Vidar Sandsaunet; Ebad Fardzadeh, Haghish; Bakken, Anders (2022). Adolescents’ psychosocial well-being one year after the outbreak of the COVID-19 pandemic in Norway. Nature Human Behaviour.
https://doi.org/10.1038/s41562-021-01255-w

Heradstveit, Ove; Nilsen, Sondre Aasen; Breivik, Kyrre; Bakken, Anders ; Haug, Thomas; Stormark, Kjell Morten (2022). Psychometric properties of a short self-report measure of rule-breaking behaviour among adolescents: findings from the Ungdata survey. 9 s. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948221104650

Bilgrei, Ola Røed ; Bakken, Anders ; Pedersen, Willy (2021). Når ungdom ruser seg. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. s. 255-274. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/11250/2838822

Ulset, Vidar Sandsaunet; Bakken, Anders ; Soest, Tilmann Von (2021). Ungdoms opplevelser av konsekvenser av pandemien etter ett år med covid-19-restriksjoner. 8 s. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 141.
https://doi.org/10.4045/tidsskr.21.0335

Pedersen, Willy ; Bakken, Anders ; Stefansen, Kari ; von Soest, Tilmann (2021). Sexual victimization in the digital age: A population-based study of physical and image-based sexual abuse among adolescents. 12 s. Archives of Sexual Behavior.
https://doi.org/10.1007/s10508-021-02200-8

Bakken, Anders ; Hegna, Kristinn ; Sletten, Mira Aaboen (2021). Offline, online. Digitale ungdomsliv gjennom tre tiår. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/90692

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig