English version
Anders Bakken

Anders Bakken

Kort om

Anders Bakken er forsker II ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han er utdannet sosiolog (1995) fra Universitetet i Oslo (cand. sociol). Han har forsket på norsk ungdom siden midten av 1990-tallet, og har vært særlig opptatt av oppvekstbetingelser for dagens unge. Bakken har vært prosjektleder for en rekke evalueringer av ulike reformer og tiltak i skolesektoren, og har jobbet spesielt med sosiale forskjeller i ungdoms skoleresultater. Bakken er leder for Ungdata-senteret, og har ansvar for de kommunale ungdomsundersøkelsene.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Sosial ulikhet   Ungdom   Skoleprestasjoner   Skole   Ungdata

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Evaluering av "Idrett for alle i Oslo"

  I dette prosjektet gjennomfører NOVA, i samarbeid med Norges idrettshøgskole, en følgeevaluering av satsingen «Idrett for alle i Oslo» fra 2018 og fram til og med 2024.

 • Idrettens posisjon i ungdomstida

  Ungdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse.

 • International civic and citizenship education study 2016 (ICCS)

  ICCS 2016-studien undersøker skoleelevers kunnskaper om demokratiske verdier og politiske systemer, deres forståelser og kompetanse i å anvende demokratiske prinsipper og samfunnsengasjement.

 • Minoritetsungdom i videregående opplæring

  Dette prosjektet handler om unge med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring. Målet er å få mer kunnskap om hvorfor det er så store karakterforskjeller etter foreldrenes landbakgrunn.

 • Oslo-ungdom i koronatiden

  Oslo-ungdom i koronatiden er en unik undersøkelse som vil gi innblikk i hvordan korona-epidemien har påvirket ungdom i Oslo.

 • Skolemiljøprosjektet: En studie av elevenes psykososiale miljø

  På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte NOVA og AFI en studie av elevenes psykososiale miljø i grunnskolen.

 • Stress og press blant unge i dag

  Målet med dette prosjektet er å få dypere innsikt i hvordan og hvorfor ungdom opplever press og stress.

 • Ung i Distrikts-Norge

  Dette prosjektet undersøker hvordan ungdomslivet fortoner seg i de minst sentrale områdene i Norge.

 • Ung i Oslo 2018

  Formålet med undersøkelsen var å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår, og å undersøke endringer over tid gjennom å sammenlikne med fire tidligere Ung i Oslo-studier.

 • Ung i Oslo 2021

  Ung i Oslo er Oslo kommune sin ungdataundersøkelse. Undersøkelsen i 2021 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – og hvordan unges oppvekstsituasjon har endret seg over tid.

 • Ungdata

  Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

 • Ungdom og politisk ekstremisme

  NOVA skal undersøke politiske holdninger og engasjement blant norske ungdommer. Tillit og mistillit til samfunnet blant vanlige og mer radikale ungdommer er sentralt i prosjektet.

Vitenskapelige publikasjoner

Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Stefansen, Kari; von Soest, Tilmann (2021). Sexual Victimization in the Digital Age: A Population-based Study of Physical and Image-based Sexual Abuse among Adolescents. Archives of Sexual Behavior .

Ulset, Vidar Sandsaunet; Bakken, Anders; Soest, Tilmann Von (2021). Ungdoms opplevelser av konsekvenser av pandemien etter ettår med covid-19-restriksjoner. Tidsskrift for Den norske legeforening . Vol. 141.

Bilgrei, Ola Røed; Bakken, Anders; Pedersen, Willy (2021). Når ungdom ruser seg. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Kapittel 10. Cappelen Damm Akademisk.

Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Smedbråten, Kaja; Richardsen, Kåre Rønn; Bakken, Anders; Øiestad, Britt Elin (2021). Neck and shoulder pain in adolescents seldom occur alone: Results from the Norwegian Ungdata Survey. European Journal of Pain . Vol. 25.

Kleppang, Annette Løvheim; Haugland, Siri Håvås; Bakken, Anders; Stea, Tonje Holte (2021). Lifestyle habits and depressive symptoms in Norwegian adolescents: a national cross-sectional study. 12 s. BMC Public Health . Vol. 21.

Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy; Sletten, Mira Aaboen (2020). Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening .
http://hdl.handle.net/10852/79329

Von Soest, Tilmann; Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (2020). Compliance with infection control rules among adolescents in Oslo during the COVID-19 pandemic. Tidsskrift for Den norske legeforening .
http://hdl.handle.net/10852/79330

Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2020). Physical Fighting and Leisure Activities among Norwegian Adolescents—Investigating Co-occurring Changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence .
http://hdl.handle.net/10852/83161

Pedersen, Willy; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2019). Mer bruk av cannabis blant Oslo-ungdom: Hvem er i risikosonen?. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/10852/77231

Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Stefansen, Kari (2019). The continued importance of family sport culture for sport participation during the teenage years. 15 s. Sport, Education and Society .
https://hdl.handle.net/11250/2733135

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig