English version
Anders Bakken

Anders Bakken

Kort om

Anders Bakken er forsker II ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han er utdannet sosiolog (1995) fra Universitetet i Oslo (cand. sociol). Han har forsket på norsk ungdom siden midten av 1990-tallet, og har vært særlig opptatt av oppvekstbetingelser for dagens unge. Bakken har vært prosjektleder for en rekke evalueringer av ulike reformer og tiltak i skolesektoren, og har jobbet spesielt med sosiale forskjeller i ungdoms skoleresultater. Bakken er leder for Ungdata-senteret, og har ansvar for de kommunale ungdomsundersøkelsene.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Sosial ulikhet   Ungdom   Skoleprestasjoner   Skole   Ungdata

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Idrettens posisjon i ungdomstida

    Ungdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse.

  • Minoritetsungdom i videregående opplæring

    Dette prosjektet handler om unge med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring. Målet er å få mer kunnskap om hvorfor det er så store karakterforskjeller etter foreldrenes landbakgrunn.

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

Vitenskapelige publikasjoner

Pedersen, Willy; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2019). Mer bruk av cannabis blant Oslo-ungdom: Hvem er i risikosonen?. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.

Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Stefansen, Kari (2019). The continued importance of family sport culture for sport participation during the teenage years. 15 s. Sport, Education and Society .

Rogne, Adrian Farner; Pedersen, Willy; Bakken, Anders (2019). Immigration and the decline in adolescent binge drinking. Drug and Alcohol Dependence . Vol. 203.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Bakken, Anders; Wendelborg, Christian (2019). Mobbing og konflikter mellom jevnaldrende. Hvordan forstå resultatene fra elevundersøkelsen og ungdata?. Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (Red.). Skolen vår!. Kap 5. s. 104-122. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/...

Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar; Abebe, Dawit Shawel (2019). Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (2019). Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms?. International Review for the Sociology of Sport . Vol. 54.
http://journals.sagepub.com/eprint/CaxkzcgsKcBCnt7...

Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Sletten, Mira Åboen (2019). Exploring the minority–majority gap in sport participation: different patterns for boys and girls?. Sport in Society . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/11250/2470764

Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie (2018). Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress. Tidsskrift for ungdomsforskning .

Sandvik, Morten Renslo; Bakken, Anders; Loland, Sigmund (2018). Anabolic-androgenic steroid use and correlates in Norwegian adolescents. European Journal of Sport Science . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/11250/2629898

Pedersen, Willy; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (2017). Neighborhood or School? Influences on Alcohol Consumption and Heavy Episodic Drinking Among Urban Adolescents. Journal of Youth and Adolescence .

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig