Ung i Distrikts-Norge

Dette prosjektet undersøker hvordan ungdomslivet fortoner seg i de minst sentrale områdene i Norge.

Norge er et vidstrakt land med store geografiske variasjoner. Kontrastene kan virke store mellom en oppvekst i spredtbygde strøk på landsbygda, en fjellbygd eller i et fiskevær og en oppvekst i de tettest befolkete byområdene. Samtidig har Internett bidratt til å bryte ned geografiske barrierer, slik at tilgangen til forbruksvarer og kunnskap om hva som gjelder i ungdomskulturene er langt mindre enn for noen tiår tilbake.

Hvordan fortoner ungdomslivet seg i de minst sentrale områdene i Norge? Er det forskjell på å være ung i Distrikts-Norge sammenliknet med andre steder? Og hva består i tilfelle forskjellene av? 

To faser

Forskningsprosjektet er organisert i to ulike faser. Mens fase 1 utgjør en beskrivende del med fokus på å få oversikt, utgjør fase 2 en mer forklarende og analytisk del der vi går i dybden på noen sentrale spørsmål. 

Den første fasen handler om å få fram en statistisk oversikt og beskrivelse av hvordan ungdom i Distrikts-Norge og andre deler av landet opplever seg selv, sin livssituasjon og livskvalitet og hva de driver med i fritida. Her vil vi analysere hva slags livskvalitet ungdom på ulike steder opplever at de har, hva slags relasjoner til de har til familie, venner, skole og lokalmiljøet og hvilke fritidsaktiviteter de driver med – både organiserte og uorganiserte. 

I den andre fasen vil vi analysere videre på det utfordringsbildet som avdekkes gjennom fase 1. Målet er å få svar på noen av de hvorfor-spørsmålene som naturlig vil reise seg etter at de statistiske analysene i fase 1 foreligger, og vil trekke veksler på både det kvalitative og det kvantitative datamaterialet. 

Metode

Prosjektet vil ta i bruk statistiske og kvalitative metoder. Vi tar i bruk data fra spørreundersøkelsen Ungdata (ungdata.no) og kvalitative intervjudata med ungdom som deltar i den store longitudinelle kvalitative undersøkelsen Ungdom i endring

Aktuelt fra prosjektet

Jente sitter på autovernet i landlig strøk og spiser en is.
Overraskende funn om ungdommers liv på bygda

NOVA-forskere har undersøkt hvordan ungdom i distriktene har det.

Illustrasjonsbilde av ungdommer som sitter i et rom.
Ungdomslivet på bygda og i byene er overraskende likt

Det er små forskjeller mellom ungdomslivet i distriktene og i sentrale strøk, ifølge nye tall fra Ungdata-undersøkelsen.