English version

Ungdata pluss. En longitudinell studie av gutter og jenter i Vestfold og Telemark

Ungdata pluss skal kartlegge hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark bruker fritiden sin, og undersøke hvilken betydning dette har for deres livskvalitet og helse, samt for overganger knyttet til utdanning og arbeid og etablering som voksen. Betydningen av kjønn, funksjonsnedsettelse, oppvekststed og sosioøkonomiske bakgrunn vil også bli belyst.

Alle 5.–7.-klassinger i Vestfold og Telemark, om lag 12 000 barn, vil få tilbud om å delta i prosjektet. De skal svare et spørreskjema i skoletiden våren 2023 og deretter følges opp gjennom ungdomstiden og voksenlivet med spørreskjema og registerkoplinger. Datamaterialet vil danne grunnlag for vitenskapelige artikler og forskningsrapporter rettet mot beslutningstakere lokalt og regionalt. 

Forskningsregisteret vil bidra med kunnskap om hvilke forhold i barndommen, ungdomstiden og i overgangen til voksenlivet som vil være spesielt viktig å adressere i utforming av lokale, regionale og nasjonale tiltak og folkehelsepolitikk. Dette gjelder både generelt og for barn og unge i sårbare situasjoner spesielt.

I Vestfold og Telemark er de ordinære Ungdataundersøkelsene godt etablert, og funn brukes aktivt til utvikling av tiltak. Ungdata pluss vil kunne bidra til en økt forståelsen av funn fra de ordinære Ungdataundersøkelsene.

Prosjektet er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommuner, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Velferdsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og Kompetansesenter Rus – Region Sør (KORUS Sør).