English version

International civic and citizenship education study 2016 (ICCS)

ICCS 2016-studien undersøker skoleelevers kunnskaper om demokratiske verdier og politiske systemer, deres forståelser og kompetanse i å anvende demokratiske prinsipper og samfunnsengasjement.

Med hovedmål å gi et bilde av hvordan unge mennesker er forberedt på å ta opp rollen som engasjerte medborgere i samfunnet, koordinerer The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (iea.nl) ICCS-studien.

I Norge har studien fokuserts på elevers læringsprosess og resultater i samfunnsfag på 9.trinn. NOVA, ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å gjennomføre den norske delen av 2016-studien. ICCS 2016-studien bygger på tidligere ICCS studier der Norge har deltatt tidligere: CIVED i 1999 (uv.uio.no) (28 deltakerland) og ICCS i 2009 (uv.uio.no) (38 deltakerland).

ICCS 2016-studien evaluerer elevers kunnskaper og ferdigheter på fire områder: demokratiske samfunn og systemer, demokratiske prinsipper, deltakelse i demokratiske prosesser og beslutninger, og identitet som medborger i demokratiske samfunn (ICCS 2016 teoretiske rammen på engelsk (springer.com)).

Forskningsspørsmål

ICCS 2016-studien har som mål å svare på fem hovedforskningsspørsmål:

  1. Hvordan utdanning i samfunnskunnskap og medborgerskap blir gjennomført i forskjellig land?
  2. I hvilken grad elever har forskjellig kunnskap og kompetanse, både innad i et og samme land, men også på tvers av landene som deltar i undersøkelsen?
  3. I hvilken grad elever er engasjert på ulike samfunnsarenaer og hvilke faktorer som er forbundet med disse, i forskjellig land?
  4. Hvilke faktorer påvirker elevers oppfatninger, holdninger og interesse i samfunnsspørsmål?
  5. Hva er skolens rolle i denne sammenheng?

I Norge ble selve datainnsamlingen til undersøkelsen gjennomført våren 2016. Det deltok cirka 6.000 elever og 2.000 lærere fra 9. trinn, fordelt på 148 skoler.

Formidling

Se opptak fra seminaret: Er demokrati viktig for ungdom? (film.oslomet.no)
Seminaret ble arrangert av Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Tidsskrift for ungdomsforskning ved OsloMet – 24. oktober 2018

Les også: Norske elever er best på elevrådsarbeid (forskning.no)