English version

Strategier for å oppnå sosial utjevning og inkludering i utdanning, opplæring og læring i det demokratiske Europa (STRIDE)

STRIDE vil gi en ny, omfattende og komparativ kunnskapsbase om effektive utdanningsreformer, politiske initiativer og intervensjoner for å redusere ulikheter i utdanning, opplæring og læringsutbytte i Europa.

STRIDE vil gjøre dette gjennom analyser av utdanningsreformer i nasjonale og regionale systemer, eksisterende storskala utdanningsvurderingsdata og eksisterende longitudinelle data om årsakssammenhengen mellom utdanningspolitikk og annen sosialpolitikk og ulikheter i utdanningsprestasjoner. 

STRIDE vil undersøke bredden av interseksjonelle variabler som sosioøkonomisk bakgrunn, kjønn, (funksjons)evner, migrasjonsstatus, hjemmespråk, barnehagedeltakelse, som kan påvirke læringsutbyttet på ulike måter i ulike kontekster. 

Gjennom involvering av nasjonale og europeiske interessenter vil STRIDE utvikle metodikk og vurderingsverktøy for politisk læring, og tilby beslutningstakere en verktøykasse med økt kunnskap om hva som former utdanningsresultater over tid. 

Prosjektet vil demonstrere nytten av longitudinelle data i politikkutforming for å redusere utdanningsforskjeller på kort, mellomlang og lang sikt.

Prosjektet er samfinansiert av EU, grant agreement nummer 101132339, and UK Research and Innovation (UKRI) under grant agreement number 10108849.

Følg oss på LinkedIn (linkedin.com).

 • Prosjektdeltakere på OsloMet

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
  • Roehampton University (RU), Storbritannia
  • National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), Hellas
  • VIA University College (VIA), Danmark
  • Lifelong Learning platform – European civil society for education (LLLP), Belgia
  • TÁRKI Social Research Institute (TÁRKI), Ungarn
  • Jagiellonian University (JU), Polen