English version
Smilende, mørkhåret ung jente på gaten snur seg og ser i kamera

Ung i Oslo 2023

Ung i Oslo er Oslo kommune sin Ungdataundersøkelse. Undersøkelsen i 2023 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – etter å ha levd med en pandemi i nærmere to år.

Se artikler om funn fra undersøkelsen nederst på siden.

Har du deltatt i undersøkelsen?

Her finner du to filmer som forteller om funn fra Ung i Oslo 2023 (ungdata.no).

Om undersøkelsen

Ung i Oslo er en unik studie som er blitt gjennomført siden midten av 1990-tallet. Undersøkelsen vil gi viktig kunnskap om oppvekstsituasjonen til barn og unge, og hvordan dette har endret seg over tid.

Starttidspunkt for undersøkelsen er 18. januar, og den vil bli gjennomført fortløpende på skolene.

Hvordan er det å vokse opp i Oslo?

Undersøkelsen Ung i Oslo 2023 er en av de største barne- og ungdomsundersøkelsene som noen gang er gjennomført i Norge. Rundt 60 000 elever fra 5. trinn til Vg3 på videregående fra alle Oslos bydeler inviteres til å være med.

Undersøkelsen gjennomføres i skoletiden, og er en god mulighet for barn og unge til å fortelle politikere, forskere og andre om hvordan det er å vokse opp i Oslo.

Undersøkelsen vil gi et bredt bilde av barn og unges hverdagsliv. Undersøkelsen vil blant annet gi svar på hvor mange som føler seg ensomme, om trivsel og mistrivsel, om livskvalitet og psykisk helse – og hvor mange som mangler noen å snakke med om vanskelige ting. Dette er unik kunnskap som ikke er lett tilgjengelig på andre måter.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Oslo kommune, som vil bruke resultatene til å gjøre Oslo til en enda bedre by å vokse opp i.

Informasjon på flere språk

Se informasjon om Ungdata-undersøkelsene på flere språk.
(See information about the survey in other languages than Norwegian.) (ungdata.no) 

 • Hva spør vi om?

  Spørsmålene handler om barn og unges hverdagsliv. Alle elever får spørsmål om vennskap, familie, skole, nærmiljø, fritidsaktiviteter, mediebruk, mobbing, helse, trivsel og livskvalitet. Også elevenes kjønn, klassetrinn og innvandrerbakgrunn blir kartlagt.

  Barneskoleelevene får et kortere spørreskjema tilpasset elevenes alder. 

  Elever på ungdomstrinnet og i videregående får spørsmål om flere temaer enn på barneskolen, blant annet om hva de tenker om framtiden sin, om vold og seksuell trakassering, om regelbrudd og rusmiddelbruk, bydelstilhørighet, samt foreldres utdanning.

  Elever på videregående får også spørsmål om seksualitet, utdanningsprogram, foreldres situasjon på arbeidsmarkedet, landbakgrunn og bosituasjon.

 • Forskningsetikk og personvern

  • Det er frivillig for barn og ungdom å delta i forskning. I Ung i Oslo bestemmer barna og ungdommene selv om de ønsker å delta eller ikke. Selv om undersøkelsen foregår på skolen, skal ingen føle seg tvunget til å være med.
  • Alle som deltar i undersøkelsen, blir informert om at de kan hoppe over spørsmål som de opplever som vanskelige, eller som de ikke ønsker å svare på. Barn og unge kan også trekke seg fra undersøkelsen underveis uten at de trenger å gi noen forklaring.
  • For elever fra 5. til 10. trinn er undersøkelsen anonym. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere noen enkeltpersoner gjennom elevenes svar. 
  • Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig. Ingen i kommunen, verken lærere, ansatte i administrasjonen eller andre vil få tilgang til svar som kan brukes for å identifisere hva enkeltpersoner har svart. Resultatene vil bli offentliggjort gjennom statistikk som viser hvordan barn og ungdom som helhet eller ulike grupper har svart (f.eks. gutter og jenter). Ingen enkeltpersoner skal kunne gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene, vil få tilgang til alle svarene. 
  • Foresatte til barn og unge under 18 år får informasjon om undersøkelsen i starten av januar 2023. Der vil det også være en lenke til spørreskjemaet.
  • Spørreskjemaet på barneskolen og ungdomstrinnet er anonymt. På videregående er det flere bakgrunnsspørsmål, men det spørres verken om navn, personnummer eller andre direkte identifiserbare spørsmål. Se mer om dette nedenfor.
  • For andre henvendelser, send e-post til NOVA: ungioslo@oslomet.no.
  • Foresatte til barn og unge under 18 år har mulighet til å reservere barnet sitt fra å være med i undersøkelsen. Foreldre som ikke ønsker at barnet sitt skal være med, må gi beskjed til kontaktlærer/skolen før undersøkelsen starter, senest 16. januar 2023. Foresatte som ønsker at barnet skal delta, trenger ikke foreta seg noe.

  Beredskap

  • For de fleste vil spørsmålene i undersøkelsen være uproblematiske å svare på. Noen vil likevel kunne oppleve enkelte temaer som vanskelige. Siden det ikke er mulig å finne ut hvem som har svart hva, kan ikke Ungdata brukes av det enkelte barn eller den enkelte ungdom til å si fra dersom man trenger hjelp eller ønsker å komme i kontakt med noen. Det vil heller ikke være mulig for noen å følge opp hva den enkelte har svart. 
  • Alle som deltar i undersøkelsen, blir derfor informert før undersøkelsen starter om at de kan ta kontakt med skolehelsetjenesten eller Røde Kors sitt samtaletilbud «Kors på halsen» (korspaahalsen.rodekors.no) om de ønsker å snakke med en voksen.
  • Skolehelsetjenesten er informert om at undersøkelsen gjennomføres, og er beredt dersom det skulle komme henvendelser fra elevene. Alle elevene vil både i forkant og etterkant av undersøkelsen bli informert om hvem de kan henvende seg til hvis de har behov for å snakke med noen. 

  Særskilt informasjon som gjelder elever på videregående

  • Spørreskjemaet til elevene i videregående inneholder flere bakgrunnsspørsmål enn skjemaet for barnetrinnet og ungdomsskolen. Blant annet samles det inn opplysninger om hvilken videregående skole og hvilket utdanningsprogram eleven går på, om landbakgrunn, bosituasjon og foreldres tilknytning til arbeidsmarkedet.
  • Selv om verken navn, adresse eller andre direkte identifiserbare opplysninger kartlegges, regnes dataene på videregående som personopplysninger. Personopplysningene blir fram til utgangen av 2028 oppbevart på et sikkert område der kun et begrenset antall personer har tilgang. Etter dette vil alle opplysninger bli anonymisert.
  • Siden det ikke samles inn direkte personopplysninger, er det ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen. 
  • Undersøkelsen gjennomføres basert på at de som deltar takker ja til å være med. 
  • Foresatte til elever på videregående som er under 18 år, kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen før undersøkelsen starter, senest 16. januar 2023.
  • Undersøkelsen på videregående innebærer behandling av det som i henhold til GDPR-regelverket (personvernforordningen) defineres som «særlige kategorier av personopplysninger av svært personlig karakter og i stort omfang». NOVA har sammen med Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (tidligere NSD Norsk senter for forskningsdata) foretatt en personvernkonsekvensutredning (DPIA) (pdf).  
  • Sikt og Personvernombudet ved OsloMet har vurdert hvordan personopplysningene behandles (personvernombud@oslomet.no). OsloMet har godkjent behandlingen av personopplysninger (Prosjekttittel: Ungdata 2020–2023, prosjektnummer 821474).
 • Gjennomføring av undersøkelsen

  Undersøkelsen gjennomføres i klasserommet med en voksen til stede. Det er satt av én skoletime, som starter med at elevene får informasjon om undersøkelsen, og at de blir informert om at de selv velger om de ønsker å være med.

  Elevene som ønsker å delta, logger seg inn på en nettside med en tilfeldig engangskode som ikke kan knyttes til personen. Elevene svarer ved å krysse av i spørreskjemaet. De kan svare på norsk eller engelsk. Det er også mulig å få spørsmålene lest opp.

  Det er frivillig for elevene å delta, og de kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, eventuelt slutte å svare underveis dersom de ønsker det. Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene, vil få tilgang til alle svarene. 

  De første resultatene fra undersøkelsen vil foreligge sommeren 2023. 

 • Tidligere Ung i Oslo-undersøkelser og Ungdata

  Er du interessert i å lese mer om de tidligere Ung i Oslo-undersøkelsene? Du finner lenker til rapporter på vår samarbeidspartner KoRus Oslo sin prosjektside for Ung i Oslo/ Ungdata (korusoslo.no).

  Mer informasjon om Ungdata finner du på nettsiden til Ungdata (ungdata.no).

 • Prosjektleder og kontaktinformasjon

  Ved spørsmål, send gjerne en e-post til prosjektleder Anders Bakken. E-post-adressen til Ung i Oslo 2023 er ungioslo@oslomet.no.

  Laster inn ...
 • Publikasjoner

Aktuelt fra prosjektet

Foto: Ungdom holder opp pride-flagg på et arrangement
Ungdom som ikke er heterofile er mindre tilfredse med livet

Ungdommer som ikke er heterofile sliter mer med ensomhet og psykiske plager, viser fersk forskning fra NOVA ved OsloMet.

Silhouette av ungdom som fester
Økt kokainbruk blant ungdom på videregående i Oslo

Andelen som sier de har brukt kokain, er nesten tredoblet siden 2018. Det viser en ny undersøkelse fra NOVA, OsloMet.

ung jente i sengen med mobil og pc
Mobbetallene er høye blant barn i Oslo

Ung i Oslo 2023: 15 prosent av jentene på 5. trinn forteller at de bli mobbet hver 14. dag eller oftere. – Dette er urovekkende høye tall, sier Frøydis Enstad ved NOVA, OsloMet.

To unge gutter og en jente samarbeider om skoleoppgave.
Det står bra til med ungdom i Oslo. På flere områder bedre enn før

Ung i Oslo 2023: – Vi ser en positiv utvikling på flere områder, sier forsker Anders Bakken ved NOVA, OsloMet.