English version

Stress og press blant unge i dag

Målet med dette prosjektet er å få dypere innsikt i hvordan og hvorfor ungdom opplever press og stress. Hvilke sammenhenger ser vi mellom skolestress, kroppsbilde, bruken av sosiale medier og psykisk helse? Hvilken betydning har kjønn for hvordan stress og press oppleves?

Fase I

I prosjektet utnytter vi allerede innsamlete data fra ungdataundersøkelsene og samler også inn nye data, for å kunne gi en statistisk oversikt over problemomfanget og studere sammenhenger mellom skolestress, kroppsbilde, bruken av sosiale medier og psykisk helse.

Mens analysen av Ungdata vil gi svar på spørsmål om statistiske sammenhenger, vil vi gjennom intervjuer med ungdom utforske hvordan og hvorfor ungdommer eventuelt opplever stress, og om hvordan vi kan forstå sammenhengen mellom opplevd stress, kjønn og sosialt miljø.

Det er behov for forskning som kan gå dypere inn i hvordan ulike typer press fra omgivelsene påvirker ungdoms psykiske helse. Sammenhenger mellom press og psykiske helseplager er sammensatt, og det er nødvendig å få mer kunnskap om samspillet mellom ungdomskulturenes betydning og individuelle sårbarhetsfaktorer.

Denne studien kombinerer derfor ulike vitenskapelige metoder for å få mer kunnskap om statistiske sammenhenger og mer dybdekunnskap om hva som ligger bak tallene.

Fase II

I prosjektets andre fase utforskes følgende problemstillinger:

Utbredelse og sammenheng mellom opplevd press og psykiske helseplager

Her benyttes innsamlete data fra ungdataundersøkelsene for å kunne gi en statistisk oversikt over problemomfanget og studere sammenhenger mellom press på ulike områder og psykisk helse.

Betydningen av foreldrene for ungdommenes opplevelse av skolestress

Her benyttes kvalitative intervjuer med grupper av ungdommer på tiende trinn i Oslo og individuelle intervjuer med ungdommer fra by og bygd og med ulike bakgrunner.

Jenters og gutters formidling av stress

Basert på det kvalitative materialet undersøkes hvordan jenter og gutter formidler opplevelser av stress og betydningen av ulike presskilder.

Aktuelt fra prosjektet

Illustrasjonsbilde av skoleelever som sitter og jobber.
Hvordan påvirker foreldrene norske ungdommers skolestress?

NOVA-forsker Ingunn Marie Eriksen har intervjuet norske ungdommer om skolestress og foreldrepress.

Ung kvinne går ned trapp mens hun bærer en laptop i høyre hånd og holder fast i rekkverket med venstre hånd.
Hvordan hjelpe unge som sliter psykisk?

OsloMet-forskere har flere forslag til hva som kan gjøres på skolen og i hjemmet.