English version
Siri Myrold Osnes

Siri Myrold Osnes

Forskningsprosjekter

  • BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning

    BOVEL skal være et knutepunkt for forskning på bolig- og velferdsspørsmål i Norge.

  • Ung i Oslo 2021

    Ung i Oslo er Oslo kommune sin ungdataundersøkelse. Undersøkelsen i 2021 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – og hvordan unges oppvekstsituasjon har endret seg over tid.

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

Vitenskapelige publikasjoner

Myrold Osnes, Siri (2022). Bolig som velferdsgode og markedsvare i en storbykontekst – en analyse av boforhold og vanskeligstilthet. Tidsskrift for boligforskning. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/tfb.5.2.2Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig