English version
Jardar Sørvoll

Jardar Sørvoll

Kort om

Jardar Sørvoll er historiker og PhD fra Universitetet i Oslo. Hans faglige interessefelt er boligpolitikk og boligmarked, komparativ historie, arbeiderbevegelsens historie og velferdsstatens historie.

Sørvoll har publisert artikler i tidsskrifter som Housing, Theory and Society, the International Journal of Housing Policy og Arbeiderhistorie.

Sørvoll har også forfattet eller medforfattet en rekke forskningsrapporter om ulike aspekter ved den norske boligsektoren. Det gjelder for eksempel boligpolitikk i lys av samfunnets aldring, forskningen om vanskeligstilte på boligmarkedet, leiemarkedet og boligpolitikkens historiske utvikling fra 1970 til 2010.

Sørvoll er glad i å formidle fag, og har holdt en rekke foredrag om norsk og skandinavisk boligpolitikk i de senere år.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Historie

Emner

Velferdsstat   Boligpolitikk   Boligsosiale tiltak

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Magnusson Turner, Lena (2020). Bostedssegregasjon og politiske strategier. Erfaringer fra Norge og Oslo. Samfundsøkonomen . Vol. 38.
https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/samf/samfdo...

Sørvoll, Jardar; Gautun, Heidi (2020). Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler?. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 6.

Sørvoll, Jardar (2019). Hvorfor bør boligforskere interessere seg for fortida?. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 2.

Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo (2019). Social Citizenship, Inequality and Homeownership. Postwar Perspectives from the North of Europe. Social Policy and Society .

Sørvoll, Jardar (2019). The Dilemmas of Means-tested and Market-oriented Social Rental Housing: Municipal Housing in Norway 1945-2019. Critical Housing Analysis . Vol. 6.

Sørvoll, Jardar; Bengtsson, Bo (2019). Autonomy, democracy and solidarity. The defining principles of collaborative civil society housing and some mechanisms that may challenge them. Urban Research and Practice .

Sørvoll, Jardar (2018). Forskningen på boligsosiale virkemidler rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge 2005–2018. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 1.

Sørvoll, Jardar (2018). Det norske 1980-tallet som historie. Refleksjoner om tidsånd, politisk opposisjon og bruddpunkter. Sørvoll, Jardar; Helle, Idar; Korsvik, Trine Rogg (Red.). Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Artikkel. s. 267-286. Novus Forlag.

Sørvoll, Jardar; Helle, Idar; Korsvik, Trine Rogg (2018). Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. ISBN: 978-82-8390-000-2. 325 s. Novus Forlag.

Sørvoll, Jardar; Bengtsson, Bo (2018). Mechanisms of Solidarity in Collaborative Housing – The Case of Co-operative Housing in Denmark 1980–2017. 18 s. Housing, Theory and Society .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig