English version

BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning

BOVEL skal være et knutepunkt for forskning på bolig- og velferdsspørsmål i Norge.

BOVEL er et senter ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning på OsloMet med Velferdsforskningsinstituttet NOVA som vertsinstitusjon.

Lavinntektsgrupper på boligmarkedet, den kommunale boligsektoren og effekter av offentlig politikk er blant senterets viktigste forskningstemaer i perioden 2022 til 2024.

BOVEL har et faglig tyngdepunkt i kvantitative registerbaserte analyser, men vil også gjennomføre kvalitative studier, surveyundersøkelser og forskningsprosjekter som kombinerer ulike datasett og metoder.    

Senteret finansieres av Kommunal- og distriktsdepartementet med 7,5 millioner årlig i tre år, og i tillegg bidrar OsloMet og NOVA med egenfinansiering på ca. 2 millioner hvert år. Departementet har en opsjon på forlengelse av senterets drift i fem år.

I tillegg til SVA-instituttene NIBR, AFI og SIFO har BOVEL følgende partnere: Frischsenteret, Institutt for samfunnsforskning, Fafo, VID vitenskapelige høgskole, Nord Universitet og Nordlandsforskning.

 • Senterets formål

  • Vitenskapelig forskning og publisering av høy internasjonal kvalitet om bolig- og velferdsspørsmål: lavinntektsgruppers vilkår på boligmarkedet, kommunal boligpolitikk, effekter av offentlig politikk, vanskeligstilte på leiemarkedet etc.
  • Praksisrelevant forskningsformidling/kunnskapsbasert deltagelse i den offentlige debatten.
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk boligpolitikk.
  • Etableringen av et knutepunkt for alle boligforskere i Norge / stimulere til forskningssamarbeid om bolig- og velferdsspørsmål over hele landet.
  • Utdanning av master- og doktorgradskandidater.
 • Problemstillinger

  Sentrale problemstillinger i senterets forskning de tre neste årene er:

  • Sammenhengen mellom boligsituasjon og andre velferdsområder: Hvordan påvirker egenskaper ved bolig- og bomiljøer lavinntektgruppers helse-, utdanning- og arbeidssituasjon?
  • Effekter av offentlig politikk: Hva er effektene og resultatene av de boligsosiale virkemidlene for målgruppene?
  • Leiemarkedet og leieboere: Hva kjennetegner langtidsleieboeres boligsituasjon og boligkarrierer? I hvilken grad er dagens norske leiemarked tilpasset langtidsleieboeres behov? 
  • Den kommunale boligsektoren: Hva er de største utfordringene og dilemmaene i den kommunale utleiesektoren? På hvilken måte varierer den kommunale sektorens profil (mht. målgrupper, kvalitet, organisering og praksiser) på tvers av norske by- og bygdekommuner?
 • Prosjektdeltakere ved OsloMet

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Frischsenteret
   • Institutt for samfunnsforskning
   • Fafo
   • VID vitenskapelige høgskole
   • Nord Universitet
   • Nordlandsforskning