English version

Forutsetninger for trygg aldring i eget hjem (AgePlace)

I prosjektet søker forskerne å frembringe ny kunnskap om forutsetninger for trygg aldring i eget hjem.

Det overordnede målet for prosjektet AgePlace er å frembringe kunnskap om forutsetninger for trygg aldring i eget hjem. Basert på denne kunnskapen vil vi foreslå tiltak for å gjennomføre bo trygt hjemme-politikk i norske kommuner.

Bakgrunnen for prosjektet er demografiske endringer som fører til et økt press på helse- og omsorgstjenestene. For å redusere etterspørselen etter (kostbare) tjenester og forbedre eldre menneskers livskvalitet, ønsker myndighetene å utvikle politikk som bidrar til at eldre personer kan bo trygt hjemme lengst mulig. 

Aldring i eget hjem forstås i prosjektet som et samspill mellom eldre personer og miljøet, og vil bli utforsket og forklart på tvers av grupper av eldre personer i henhold til bolig og omgivelser, sosiale nettverk, tilgang til formell og uformell omsorg, teknologi og eldres personlige egenskaper og ressurser.

Boligforskere, eldreomsorgsforskere (både tjeneste- og familieomsorgsforskere) og forskere som forsker på innovasjon i offentlige og private tjenester vil jobbe i prosjektet. Forskerne har etablert et tett samarbeid med to bydeler i Oslo, en mellomstor og en liten distriktskommune.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd ved HELSEVEL-programmet, og har prosjektnummer 344102.

 • Arbeidspakker

  Prosjektet er organisert i 6 arbeidspakker:

  1. I arbeidspakke 1 vil vi gjennomføre en litteraturstudie for å kartlegge politiske barrierer og fasilitatorer for å bo trygt hjemme.
  2. I arbeidspakke 2 vil vi benytte spørreundersøkelser for å undersøke eldre sine muligheter til å tilpasse boligsituasjonen til alderdommen.
  3. I arbeidspakke 3 utforsker vi, basert på en case studie i et utvalg kommuner, tiltak for å redusere sosial isolasjon og ensomhet blant eldre mennesker.
  4. I arbeidspakke 4 utforsker vi, også ved hjelp av case studie-data, helse- og omsorgstjenester i skjæringspunktet med miljøets og omgivelsenes krav blant ulike grupper eldre.
  5. I arbeidspakke 5 vil vi med spørreskjemadata undersøke familieomsorg til eldre og hva pårørende anser andre kan bidra med slik at eldre kan bo trygt hjemme.
  6. I den siste arbeidspakken (6) vil vi, basert på funn fra arbeidspakkene 1–5, og  en samskapingsprosess prosess med bydeler/kommuner, utvikle en håndbok med råd for en trygg aldring i eget hjem.
 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere