English version

Kommunale boliger i Oslo: Dilemmaer i en behovsprøvd og markedsstyrt boligsektor

Kommunale boliger er et sentralt virkemiddel i Oslo kommunes boligsosiale politikk rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet. I dette forsknings- og formidlingsprosjektet diskuterer vi sentrale problemstillinger i denne behovsprøvde og markedsorienterte boligsektoren.

Målet er å skrive fem politikknotat om aktuelle spørsmål i hovedstadens kommunale boligsektor. Slike politikknotat har blitt stadig vanligere internasjonalt, og er ment å sammenfatte forskningsbasert kunnskap om viktige samfunnsspørsmål på en måte som er mest mulig relevant for forvaltningen, politikere og sivilsamfunnet.

Våre politikknotat (på ca. 3-5 sider) vil bygge på både tidligere FOU-arbeid samt nye kvalitative og kvantitative data innhentet av prosjektets deltagere. Politikknotatene er en innovasjon i norsk boligforskning. Tanken er at de både skal bidra til et mer informert ordskifte om et av boligpolitikkens glemte kapitler og bidra konkret til politikkutviklingen i den kommunale boligsektoren.

Politikknotatene vil spres gjennom OsloMets nettsider, sosiale medier og andre kanaler. Samlet sett vil notatene – som vil publiseres i en samlerapport ved prosjektslutt – belyse styrker og begrensninger ved kommunale boliger som boligsosialt virkemiddel.

I prosjektet vil vi blant annet analysere følgende utfordringer og dilemmaer: avveiningen mellom sirkulasjon i boligmassen og bostabilitet, geografisk spredning versus geografisk konsentrasjon av boligmassen, den fragmenterte administrative organiseringen og bostøtte- og husleieprinsipper. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Velferdsetaten i Oslo kommune.

Aktuelt fra prosjektet

Gul fasade på et eldre boligbygg med mange leiligheter og parabolantenner på balkongene.
– På tide å reformere den kommunale boligsektoren i Oslo

– Det er mange dilemmaer og utfordringer knyttet til den kommunale boligsektoren.