English version

Aldersforskning og boligstudier

Seksjon for aldersforskning og boligstudier ved NOVA forsker på aldring og eldres liv, bolig, nabolag og boligpolitikk.

Aldersforskningen tar utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige analyser av en rekke sider ved aldring og eldres livssituasjon og på velferdspolitiske konsekvenser av en aldrende befolkning. Vi forsker på eldre år og aldring som en prosess, eldre år som en fase av livet og eldre mennesker som en gruppe i samfunnet.

Sentrale tema er arbeidsmarked, sivilsamfunn og familie, alle grunnleggende for aktiv aldring og for å opprettholde en bærekraftig velferdsstat. Her inngår også studier av behov for og virkninger av tjenester og tiltak, og da særlig innenfor eldreomsorgen. 

Boligforskningen tar utgangspunkt i boligbehov, ressurser og bosettingsmønstre i ulike faser av livsløpet, samspillet med nabolags utvikling over tid og betydningen av ulike boligpolitiske tiltak. Sentrale tema for forskningen vår er sammenhengen mellom boforhold og andre velferdsområder, effekter av offentlige politikk på boligkonsum, leiemarkedet og den kommunale boligsektoren. 

Forskningsleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

 • Publikasjoner

  • Herlofson, K. m.fl. (2023). Veier ut av arbeidslivet. Senkarrierer og yrkesavgang. NOVA-rapport 3/23
  • Gautun, H. & Bratt, C. (2023). Help and Care to Older Parents in the Digital Society. Nordic Journal of Working Life Studies
  • Kvæl, L.A.H. et al. (2023). Preference-based patient participation in intermediate care: Translation, validation and piloting of the 4Ps in Norway. Health Expectations
  • Aartsen, M. et al. (2023). Patterns and correlates of old-age social exclusion in the Balkan states. European Journal of Ageing
  • Solem, P.E. (2023). Older Workers and Work Exit Preferences in a Digitalized Working Life. Nordic Journal of Working Life Studies
  • Vasile, O. et al. (2023). Association Between Social Isolation and Mental Well-Being in Later Life. What is the Role of Loneliness? Applied Research in Quality of Life
  • Aarland, K. & Santiago, A.M. (2023). Serious Mortgage Arrears among Immigrant Descendant and Native Participants in a Low-Income Public Starter Mortgage Program: Evidence from Norway. Societies
  • Vangen, H. & Herlofson, K. (2023). Why care? How filial responsibility norms and relationship quality matter for subsequent provision of care to ageing parents. Ageing & Society
  • Sørvoll, J. (2023). Tenure Security and Positive Freedom in Social Housing. Tenants’ Subjective Experiences in the Ambiguous Case of Oslo. Housing, Theory and Society
  • Sandlie, H.C.; Flåto, M. & Gulbrandsen, L. (2023). Eldres boligønsker og bosituasjon. En undersøkelse blant hjemmeboende over 75 år. NOVA-rapport 8/23
  • Elstad, J.I.; Heggebø, K. & Pedersen, A.W. (2023). Lønner det seg å jobbe? Inntektsutvikling blant stønadsmottakere som øker sin arbeidsdeltakelse. Søkelys på arbeidslivet
  • Kvæl, L.A.H. & Gautun, H. (2023). Social inequality in navigating the healthcare maze: Care trajectories from hospital to home via intermediate care for older people in Norway. Social Science and Medicine
  • Galster, G.; Turner, L.M. & Santiago, A.M. (2022). Decomposing educational disparities between immigrants and natives in Oslo: how gender, parents, and place matter. Journal of Ethnic and Migration Studies

  Finn flere publikasjoner på forskernes ansattsider.

  Søk i NOVA-rapporter og -notat i vitenarkivet til OsloMet (oda.oslomet.no).

 • Prosjekter

  • Unges etablering på boligmarkedet

   Prosjektet skal frambringe kunnskap om unges etablering på boligmarkedet, herunder utflytting fra foreldrehjemmet, erfaringer i leiemarkedet og etablering som boligeiere.

  Finn flere forskningsprosjekter ved NOVA

Tidsskrift for bustadforsking

Vårt tidsskrift for bustadforsking er eit tverrfagleg, vitskapleg tidsskrift som omhandlar alle sider ved bustadfeltet i Noreg, hovudsakleg marknad, politikk, sosiale forhold, bumiljø og nabolag.

Utsnitt frå omslag Tidsskrift for bustadforsking.

Nyheter fra seksjonen

Eldre datter gir sin gamle mor et glass vann i stuen
Sjukmelder seg for å hjelpe gamle foreldre

Ny forsking viser at vaksne barn bruker sjukelønsordninga til å yte omsorg til dei eldre foreldra sine.

Eldre mann på verkstedet.
Låg inntekt heile livet gjev dårlegare helse

Menn og kvinner som har hatt låg pensjonsgivande inntekt heile livet, har mykje dårlegare eigenvurdert helse i eldre år enn andre. Dette gjeld sjølv om dei har formue og høg utdanning.

en eldre person i pysjamas som ligger under dyna i en seng. Pårørende holder den ene hånda i begge sine.
Ei krevjande eldre-reform

«Leve heile livet» er reforma som på fem år skulle gjera kommunetilbodet til eldre likare og betra, men framleis er det store variasjonar i kvaliteten mellom kommunane.

To studenter sitter i en seng med en laptop i fanget
Hvorfor er leiemarkedet tøffere for vanskeligstilte i studentbyer?

Leieboliger er en knapp ressurs, og i kommuner med mange studenter opplever vanskeligstilte hardere konkurranse om gode steder å bo. Men flere studentboliger vil ikke nødvendigvis løse problemet.

Ung mor med lite barn på fanget og et annet barn i bakgrunnen
Hvordan kan vi hjelpe folk som har lav inntekt med boutgifter i dyrtiden?

Mange som leier bolig sliter nå med boutgiftene. – Det er spesielt to tiltak som vil bedre situasjonen raskt, sier forsker Jardar Sørvoll.

Eldre kvinne sitter i en lenestol alene foran et vindu.
Kan være stor forskjell på helsehjelpen eldre får, viser fersk forskning

Hvor du bor og hva slags utdanning, helsekompetanse og nettverk du har, kan påvirke hvor god eldreomsorg du får.

En eldre dame står og kikker ut av vinduet.
Mange eldre er ikke forberedt på en alderdom i egen bolig

Mange eldre ønsker å bli boende hjemme så lenge som mulig, men en ny studie avdekker at det fortsatt er mange som bor i lite egnete boliger.

En voksen sønn sitter ved kjøkkenbordet og hjelper sin aldrende far med å betale regninger på nettet.
Digital hjelp er den vanligste hjelpen til gamle foreldre

Ny forskning fra OsloMet viser at digital hjelp nå har blitt den vanligste formen for hjelp som voksne barn gir til eldre foreldre.

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Hva skjer med velferdsstaten hvis de unge ikke bidrar?

Forsker Tale Hellevik stiller spørsmål om hva som skjer dersom de unge ikke vil være med på skattedugnaden.

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Hvor mye har valg av nabolag å si?

Professor Lena Magnusson Turner ser på om valg av nabolag kan påvirke om barn tar høyere utdanning.