English version

Aldersforskning og boligstudier

Seksjon for aldersforskning og boligstudier ved NOVA forsker på aldring og eldres liv, bolig, nabolag og boligpolitikk.

Aldersforskningen tar utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige analyser av en rekke sider ved aldring og eldres livssituasjon og på velferdspolitiske konsekvenser av en aldrende befolkning. Vi forsker på eldre år og aldring som en prosess, eldre år som en fase av livet og eldre mennesker som en gruppe i samfunnet.

Sentrale tema er arbeidsmarked, sivilsamfunn og familie, alle grunnleggende for aktiv aldring og for å opprettholde en bærekraftig velferdsstat. Her inngår også studier av behov for og virkninger av tjenester og tiltak, og da særlig innenfor eldreomsorgen. 

Boligforskningen tar utgangspunkt i boligbehov, ressurser og bosettingsmønstre i ulike faser av livsløpet, samspillet med nabolags utvikling over tid og betydningen av ulike boligpolitiske tiltak. Sentrale tema for forskningen vår er sammenhengen mellom boforhold og andre velferdsområder, effekter av offentlige politikk på boligkonsum, leiemarkedet og den kommunale boligsektoren. 

Forskningsleder

Laster inn ...
Tidsskrift for boligforskning

Tidsskrift for boligforskning er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge, hovedsakelig marked, politikk, sosiale forhold, bomiljø og nabolag.

Utsnitt fra omslag Tidsskrift for boligforskning.

Nyheter fra seksjonen

Eldre kvinnelig professor snakker med to elever
Flere trapper ned i jobben før de går av

Stadig færre går fra å være i full jobb én dag til å bli heltidspensjonist den neste. Veien ut av arbeidslivet er i endring, viser en fersk NOVA-rapport.

Mann ser ut av et vindu med en julestjerne i.
Hvordan unngå ensomhet i julen?

Ser du på julen som en tung tid og ønsker å dele den med noen? Her er noen tips til hvordan du kan bli mindre ensom, og hvordan du kan inkludere andre.

Illustrasjonsbilde av en mann som sitter og er synlig bekymret.
Visse personlighetstrekk gir økt risiko for å bli sykmeldt

Scorer du høyt på disse personlighetstrekkene, har du økt sjanse for å bli langtidssykemeldt, viser fersk forskning fra OsloMet.

Far og datter sykler i en travel gate.
– Dagens aldersgrense for pensjonering sender uheldige signaler til unge

Pensjonsutvalget frykter at yrkesaktive ser dagens aldersgrenser som naturlige utgangspunkt for å avslutte yrkeskarrieren.

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Hva skjer med velferdsstaten hvis de unge ikke bidrar?

Forsker Tale Hellevik stiller spørsmål om hva som skjer dersom de unge ikke vil være med på skattedugnaden.

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Hvor mye har valg av nabolag å si?

Professor Lena Magnusson Turner ser på om valg av nabolag kan påvirke om barn tar høyere utdanning.