English version

Unges etablering på boligmarkedet

Prosjektet skal frambringe kunnskap om unges etablering på boligmarkedet, herunder utflytting fra foreldrehjemmet, erfaringer i leiemarkedet og etablering som boligeiere.

Hvordan unge erfarer overgangen til egen bolig kan ha betydning for deres livssjanser senere i livsløpet. Kunnskap om hvordan den unge befolkningen bruker og tilpasser seg boligmarkedet er derfor viktig for å forstå de unges start på voksenlivet og hvordan eventuell politikk kan bidra til å gjøre denne overgangen bedre.

Datamaterialet som benyttes i prosjektet hentes fra NorLAG-undersøkelsen, Ung i Norge, Levekårsundersøkelsen samt Ungdom i endring. I tillegg skal det gjennomføres en kvalitativ datainnhenting som belyser erfaringer som førstegangskjøper i boligmarkedet. 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...