English version

Ulik aldring og betydningen av sentrale overganger i senlivet (TRILL)

Formålet med prosjektet er å kartlegge sentrale overganger i senlivet og betydningen av disse overgangene for mulighetene for en god alderdom på tvers av kjønn, sosioøkonomisk status og lokal kontekst.

Den demografiske utviklingen med en økende andel og et økende antall eldre i befolkningen krever et større fokus på helse og velvære gjennom hele livet, ikke minst i eldre år.

Data og analyser

Datagrunnlaget i prosjektet består av store, nasjonale longitudinelle aldringsstudier (NorLAG og Tromsøundersøkelsen (uit.no)) i kombinasjon med registeropplysninger og kvalitative intervjuer.

Analysene består av tre trinn:

 1. Avdekke potensielle sårbare overganger i livet (eks. yrkesavgang, tap av helse/ funksjon, ektefelles/partners bortgang.
 2. Analysere overgangenes betydning for velvære og helse.
 3. Vurdere hvordan noen eldre klarer å håndtere overgangene, trass i vanskelige sosioøkonomiske forhold gjennom livet (resilience).

Prosjektet er uformet i et livsløpsperspektiv, som vektlegger muligheter for utvikling og tilpasning også sent i livet, samt betydningen av nære relasjoner og lokal kontekst. Ved å studere variasjoner i aldring, især blant personer med lav sosioøkonomisk status, tas det også høyde for den betydelige heterogeniteten blant dagens eldre i Norge.

Prosjektet vil dermed bidra til økt oppmerksomhet om aldring og alderdom innenfor ulikhetsforskningen som i stor grad har oversett eldre og siste del av livsløpet.

TRILL er et samarbeid mellom NOVA ved OsloMet, Akershus universitetssykehus, Folkehelseinstituttet og tre ledende europeiske institutter for aldersforskning.

Ved å samle forskere fra ulike disipliner (gerontologi, epidemiologi, sosiologi og psykologi), vil prosjektet også bidra til ny tverrvitenskapelig kunnskap i skjæringspunktet mellom helsefremmende arbeid, sosiale helseulikheter og god aldring.

 • Prosjektdeltakere ved OsloMet

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Akershus universitetssykehus
  • Folkehelseinstituttet, Norge
  • Aging Research Centre (ARC), Karolinska Institutet, Sverige
  • DZA, Berlin, Tyskland
  • Amsterdam UMC, Nederland