English version
Kim Christian Astrup

Kim Christian Astrup

Kort om

Kim Christian Astrup er utdannet samfunnsøkonom (cand.oecon.) fra Universitetet i Oslo i 2005. Astrup har bakgrunn fra SSB og har tidligere vært sekretær for Boligutvalget (NOU 2011:15). Han er i dag Forsker II ved NIBR OsloMet og ansvarlig redaktør for Tidsskrift for boligforskning.

Astrup sin forskning har særlig vært knyttet til vanskeligstilte på boligmarkedet og effektene av boligsosiale virkemidler på individ- og markedsnivå. De siste årene har han vært med å utgi forskningsrapporter om følgende aktuelle tema: bostøtte og inntektsdynamikk, eierskapspotensialet blant lavinntektshusstander, kommunenes startlånspraksis, definisjoner av «vanskeligstilte på boligmarkedet» og eieretablering blant husstander med funksjonsnedsettelse. I de siste årene har forskningsinteressen også vært rettet mot det velferdsteoretiske grunnlaget for boligpolitikken, med særlig fokus på teoriene til John Rawls og Amartya Sen, og hvordan disse teoriene kan brukes til å gi økt empirisk forståelse for omfanget av levekårsutfordringer og fattigdom.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emner

Boligpolitikk   Velferd og fattigdom   Fattigdomsforskning   Urban fattigdom   Sosioøkonomiske ulikheter   Effekter av boligsosiale tiltak   Kapabilitetstilnærmingen   Regionale og lokale boligmarkeder   Boligsosial politikk   Teorier for fordelingsrettferdighet   Bostøtte

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Monkerud, Lars Chr. ; Astrup, Kim Christian (2022). Kan vanskeligstilte på boligmarkedet eie egen bolig? En analyse av mulighetsrommet i startlånsordningen. Tidsskrift for boligforskning. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/tfb.5.1.3

Solstad, Asgeir ; Astrup, Kim ; Bliksvær, Trond; Hansen, Inger Lise Skog; Iversen, Marit; Kjellevold, Alice; Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar (2021). Boligsosialt arbeid. ISBN: 97-882-15-04149-0. 232 s. Universitetsforlaget.

Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar ; Astrup, Kim (2021). Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet?. Solstad, Asgeir; Astrup, Kim; Bliksvær, Trond; Hansen, Inger Lise Skog; Iversen, Marit; Kjellevold, Alice (Red.). Boligsosialt arbeid. s. 71-88. Universitetsforlaget.

Astrup, Kim (2017). Kan boligmarkedet temmes? Smartere boligpolitikk i et markedsbasert system. Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar (Red.). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. s. 76-89. Universitetsforlaget.

Astrup, Kim Christian (2012). Tvangssalg av bolig i Norge. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. s. 211-232. Akademika forlag.

Astrup, Kim Christian (2012). Boligprisutviklingen i Norge - forventningenes rolle. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. s. 39-55. Akademika forlag.

Barlindhaug, Rolf ; Astrup, Kim Christian (2010). Promoting home ownership through demandside targeted measures. Doling, J.; Elsinga, M.; Ronald, R. (Red.). Home ownership: Getting in, getting from, getting out: Part III. s. 39-62. Delft University Press.

Barlindhaug, Rolf ; Nordahl, Berit Irene ; Astrup, Kim Christian (2009). Lavinnskuddsboliger - et egnet virkemiddel i boligpolitikken?. Praktisk økonomi & finans. Vol. 26.
https://www.idunn.no/file/pdf/34611946/art04.pdfPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig