English version

Den sosialt bærekraftige byen - strategisk planlegging for inkluderende og heterogene lokale boligmarkeder

Det primære målet med prosjektet er å generere ny kunnskap til å måle inkludering i boligmarkedet, og bruke dette for å forstå den lokale dynamikken i boligmarkedet. Kunnskapen kan brukes til å stimulere byer til å utvikle en mer aktiv og omfattende boligpolitikk.

Oversikt over publikasjoner

Kunnskapsgrunnlag for helhetlig, lokal boligpolitikk
Brage NMBU: Price and Hedonic Heterogeneity Measures in Local Housing Markets (unit.no)

Kommunens som strategisk aktør
Lokal klimapolitikk: Kommunens rolle som samfunnsutvikler i boliginnovasjon: Plan: Vol 55, No 4 (idunn.no)

Nettverk og offentlig-private partnerskap for å sikre sosial bærekraft i boligprosjekt
Hvordan sikre stabile partnerskapsmodeller for sosial infrastruktur i nye utbyggingsområder? Tidsskrift for boligforskning (idunn.no)

Hvordan sikre sosial infrastruktur i nabolaget? Plan (idunn.no)

Mer inkluderende boligmarked – nye veier inn
Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter (nef.no)

Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022 (magasin.digital)

Komparativt perspektiv på norsk bolig- og byutviklingspraksis
Institutional innovation for more involving urban transformations: Comparing Danish and Dutch experiences (sciencedirect.com)

Intermediary housing tenures in Sweden: Developers’ response to inaccessible housing markets and its implications for tenant-buyers. Nordic Journal of Urban Studies (idunn.no)

NOU 2020:16: Levekår i byer. Gode lokalsamfunn for alle. Nordic Journal of Urban Studies (idunn.no)

Medvirkning og sosial bærekraft
Medvirkningsutfordringer i sykehusbyggprosjekter. Kart og Plan (idunn.no)

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Eksterne prosjektdeltakere

    Laster inn ...