English version
Gro Sandkjær Hanssen

Gro Sandkjær Hanssen

Kort om

Hanssen er utdannet statsviter (Ph.d, UiO), og hennes forskningsmessige interesser er knyttet til medvirkning, samstyring og styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå, særlig knyttet til byplanlegging. Hun har også behandlet temaene i prosjekter om regional planlegging, klimatilpasning og vannforvaltning. For tiden leder hun det forskningsrådsfinanserte samarbeidsprosjektet StrategicHousing, om hvordan kommuner kan arbeide for å få mer inkluderende lokale boligmarkeder. Hun har tidligere ledet DEMOSSPACE (2016-2019), om hvordan man gjennom styring og utforming kan sikre inkluderende urbane offentlige rom, selv om de er privat eid, utformet og driftet, evalueringen av plan- og bygningsloven fra 2008 (EVAPLAN 2008, 2014-2018), et prosjekt om avveiningen av hensyn i kompakt byutvikling (SUSPLAN), og et prosjekt om hvordan kommuner kan øke sin klimatilpasningskapasitet gjennom planlegging og nettverk (GOVRISK). Prosjektene hun arbeider med har vært finansiert av kommuner, departementer, direktorater, Norges forskningsråd, KS og EUs 5. og 6. rammeprogram. Resultatene er publisert i nasjonale og internasjonale bøker og tidsskrifter.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hanssen, Gro Sandkjær ; Habberstad, Mette Øinæs (2023). Hvordan sikre stabile partnerskapsmodeller for sosial infrastruktur i nye utbyggingsområder?. 28 s. Tidsskrift for boligforskning. Vol. 6.
https://doi.org/10.18261/tfb.6.2.8

Hanssen, Gro Sandkjær ; Holm, Arne ; Tvedt, Geir (2023). Regionreformen: Har utvidet ansvar på kulturmiljøfeltet styrket den regionale samfunnsutviklingsrollen?. Kart og Plan. Vol. 116.
https://doi.org/10.18261/kp.116.3.2

Hanssen, Gro Sandkjær ; Knapskog, Marianne (2022). Tettstedspakker som samordnings- og samskapingsmodell. Kart og Plan. Vol. 115.
https://doi.org/10.18261/kp.115.4.3

Tønnesen, Anders; Hanssen, Gro Sandkjær ; Hansen, Karsten Bruun; Valencia, Sandra C. (2022). Integrative climate leadership in multi-level policy packages for urban mobility - A study of governance systems in two Nordic urban regions. 8 s. Transport Policy. Vol. 128.
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.05.007

Nilssen, Maja; Hanssen, Gro Sandkjær (2022). Institutional innovation for more involving urban transformations: Comparing Danish and Dutch experience. 10 s. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning. Vol. 131.
https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103845

Hofstad, Hege ; Vedeld, Trond ; Agger, Annika; Hanssen, Gro Sandkjær ; Tønnesen, Anders; Valencia, Sandra (2022). Cities as public agents: A typology of co-creational leadership for urban climate transformation. Earth System Governance. Vol. 13.
https://doi.org/10.1016/j.esg.2022.100146

Hanssen, Gro Sandkjær ; Tønnesen, Anders (2021). Core-city climate leadership in metropolitan contractual management agreements. European Planning Studies. Vol. 30.
https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1947988

Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Rom for protest? Byrom som arena for massedemonstrasjoner. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. s. 380-400. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b

Hanssen, Gro Sandkjær ; Millstein, Marianne (2021). Byrom - mellom attraktivitet, demokrati og bærekraft. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. s. 439-450. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b

Hanssen, Gro Sandkjær ; Saglie, Inger-Lise (2021). Norsk byromspolitikk. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. s. 77-101. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig