English version
Gro Sandkjær Hanssen

Gro Sandkjær Hanssen

Kort om

Hanssen er utdannet statsviter (Ph.d, UiO), og hennes forskningsmessige interesser er knyttet til medvirkning, samstyring og styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå, særlig knyttet til byplanlegging. Hun har også behandlet temaene i prosjekter om regional planlegging, klimatilpasning og vannforvaltning. Prosjektene har vært finansiert av departementer, Norges forskningsråd, KS og EUs 5. og 6. rammeprogram, og resultatene er publisert i nasjonale og internasjonale bøker og tidsskrifter. For tiden leder hun fire forskningsrådsfinanserte samarbeidsprosjekt; et om hvordan man gjennom styring og utforming kan sikre inkluderende urbane offentlige rom, selv om de er privat eid, utformet og driftet (DEMOSSPACE, 2016-2019), en evaluering av plan- og bygningsloven fra 2008 (EVAPLAN 2008, 2014-2018), et prosjekt om avveiningen av hensyn i kompakt byutvikling (SUSPLAN), og et prosjekt om hvordan kommuner kan øke sin klimatilpasningskapasitet gjennom planlegging og nettverk (GOVRISK).

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bergsli, Heidi; Hanssen, Gro Sandkjær; Sirowy, Beata (2019). “Byens offentlige rom som demokratiske arenaer”. Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel (Red.). Bysamfunn. kapittel. s. 29-42. Universitetsforlaget.

Carmona, Matthew; Hanssen, Gro Sandkjær; Lamm, Bettina; Nylund, Katarina; Saglie, Inger-Lise; Tietjen, Anne (2019). Public space in an age of austerity. Urban Design International . Vol. 24.

Hanssen, Gro Sandkjær (2019). The Social Sustainable City: How to Involve Children in Designing and Planning for Urban Childhoods?. Urban Planning . Vol. 4.

Ringholm, Toril M; Hanssen, Gro Sandkjær (2018). Medvirkning i lokal planlegging. Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny (Red.). Plan og samfunn: System, praksis, teori. Kapittel 10. s. 191-210. Cappelen Damm Akademisk.

Hanssen, Gro Sandkjær (2018). Dispensasjonsbestemmelsen - skjer utvikling gjennom plan eller enkeltvedtak?. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 21. s. 347-366. Universitetsforlaget.

Strand, Arvid; Hanssen, Gro Sandkjær (2018). Har planprogram ført til mer involverende og effektiv planlegging?. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 18. s. 303-315. Universitetsforlaget.

Hanssen, Gro Sandkjær (2018). Fungerer arealdelens arealformål som styringsverktøy?. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 13. s. 207-224. Universitetsforlaget.

Hanssen, Gro Sandkjær (2018). Kommuneplanens arealdel. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 11. s. 173-190. Universitetsforlaget.

Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Winge, Nikolai K (2018). Lovens intensjoner. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 2. s. 27-38. Universitetsforlaget.

Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K (2018). En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Kapittel 25. s. 481-519. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig