Utgreiing av det rettslege innhaldet i det kommunale sjølvstyret

På oppdrag frå KS skal NIBR i samarbeid med Holth & Winge greia ut det rettslege innhaldet i det kommunale sjølvstyret. Målet med prosjektet er å finna ut om ny lovgiving for å styrkja det kommunale sjølvstyret har hatt innverknad på arbeidet til statsforvaltninga mot kommunane og for innhaldet i nyare lovgiving.

Det kommunale sjølvstyret er under stadig debatt. Dei seinare åra har det kommunale sjølvstyret fått ei sterkare stilling i lovgivinga, der statlege styresmakter i klagesaker skal leggja stor vekt på omsynet til det lokale sjølvstyret ved overprøving av det frie skjønnet.

Samtidig blir rettsfesting og detaljregulering av pliktene for kommunane brukt som verkemiddel for lokal gjennomføring av nasjonal politikk. Forvaltninga er i tillegg sterkt sektorisert, ved at styresmakta etter ei rekkje lover ligg hos ulike statlege organ. Det er med andre ord uvisse knytt til om det kommunale sjølvstyret reint faktisk har fått ei sterkare stilling i norsk rett.

Målet er å evaluera i kva grad den nyare lovgivinga om eit styrkt lokalt sjølvstyre faktisk fungerer i praksis, ved å sjå på både tolking og praktisering av reglane, og dessutan i kva grad dei samsvarer med lovgivars intensjonar.

Som ein del av prosjektet vil det også bli gitt forslag til tiltak som kan bidra til både å sikra at reglane blir praktiserte korrekt, og dessutan å gi grunnlag for diskusjonar rundt kva tiltak som kan bidra til å nå lovgivars intensjonar.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...