English version

Velferd, demokrati og offentlig forvaltning

Avdelingens kjernekompetanse er forankret i kunnskap om organisering av offentlig sektor og dennes betydning for politisk deltakelse, politisk styring, politikkens innhold og ansvars- og oppgavefordeling.

Forskere
18
Prosjekter
19

Pågående

Stipendiater
1

Avdelingen er en del av By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Forskningsinnsatsen er i stor grad rettet inn mot problemstillinger knyttet til organisering av offentlig sektor. Særlig studeres organiseringens betydning for følgende:

Avdelingen forsker på disse temaene innenfor en rekke politikkområder; spesielt innenfor helse- og sosialsektoren, miljø-, bolig- og utdanningspolitikken.

Forskningsleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningen

   Utgangspunktet for avdelingens forskning er de akademiske utfordringene knyttet til studier av politikk og politiske prosesser samt de aktuelle politiske debattene. Målet er å knytte politiske saker til de faglige perspektivene på en slik måte at forskningsresultatene både gir forbedret praktisk kunnskapsgrunnlag og økt faglig innsikt. 

   Avdelingens forskningsprosjekter dekker alle stadier av politikkens tilblivelse og gjennomføring og omfatter både empiriske og normative analyser. Vår oppmerksomhet er særlig rettet mot de demokratiske utfordringene for politiske systemer. Vi arbeider med problemstillinger knyttet til ulike forvaltningsnivåer og benytter både kvalitative og kvantitative analysemetoder.