English version
Axel West Pedersen

Axel West Pedersen

Kort om

Axel West Pedersen er professor i en stilling som er delt mellom NOVA og Institutt for sosialfag ved OsloMet. Han er utdannet statsviter ved Universitetet i Aarhus og har doktorgrad fra Europauniversitetet i Firenze (1999). Pedersens forskningsinteresser omfatter historisk-komparative analyser av utviklingen i pensjonssystemet, analyser av velferdsopinion og studier av velferdspolitikkens konsekvenser for inntektsfordeling og fattigdom.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sammenlignende politikk

Emner

Inntektsfordeling   Trygd   Pensjonspolitikk   Velferdsopinion

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina; Pedersen, Axel West (2023). Hvordan måle tidspunkt for avgang fra yrkeslivet i Norge? Om ulike definisjoner, metoder og resultater. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 40.

Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West (2022). Bidrar folketrygdens pensjonssystem til inntektsutjevning i et livsløpsperspektiv?. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 39.
https://hdl.handle.net/11250/3026724

Pedersen, Axel West (2021). Approaches to minimum-income protection in old age: comparing the three Scandinavian countries. Aidukaite, Jolanta; Hort, Sven E. O.; Kuhnle, Stein (Red.). Challenges to the Welfare State: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. 10. s. 181-202. Edward Elgar Publishing.

Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West (2021). The age profile of European welfare states. A source of intergenerational conflict?. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 38-58. Routledge.
https://hdl.handle.net/11250/2825698

Pedersen, Axel West; Schøyen, Mi Ah (2021). Welfare state redistribution between overlapping generations – normative theories applied to two contemporary debates. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 19-37. Routledge.
https://hdl.handle.net/11250/2825697

Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik; Pedersen, Axel West (2021). Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 24.
https://hdl.handle.net/11250/2837913

Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle); Pedersen, Axel West (2021). Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. Fischer, Georg; Strauss, Robert (Red.). Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality. 6. s. 219-246. Oxford University Press.
http://hdl.handle.net/10852/90084

Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West (2020). Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 61.
https://hdl.handle.net/11250/2673795

Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West (2019). A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security (EJSS) . Vol. 21.
http://hdl.handle.net/11250/2612441

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. 1. s. 13-32. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig