English version
Jon Ivar Elstad

Jon Ivar Elstad

Kort om

Fagbakgrunn sosiologi, arbeidet i forskning siden 1981, hovedsakelig med kvantitative analyser. Mine faglige bidrag har dreid seg om sosiale ulikheter i helse, teorier om sosial klasse, levekår og helseulikheter blant barn og ungdom, utdanningsulikheter, helsetjenestebruk blant innvandrere, konsekvenser av finanskrisa i Europa for folkehelse og tilgang på helsetjenester, betydningen av genetikk for sosiale forhold, mv.

For beskrivelse av deltakelse i forskningsprosjekter og publiseringer i seinere år: se Short CV.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Sosiale ulikheter og helse   Sosioøkonomiske ulikheter   Barns levekår   Sosialepidemiologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gauffin, Karl; Heggebø, Kristian; Elstad, Jon Ivar (2021). Precariousness in Norway and Sweden: a comparative register-based study of longstanding precarious attachment to the labour market 1996–2015. European Societies .

Dahl, Espen; Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; van der Wel, Kjetil A. (2021). Uførhet og dødsrisiko i arbeiderklassen - Hva betyr arbeidsmiljø og arbeidsforhold?. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 14. s. 275-291. Cappelen Damm Akademisk.

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian (2020). ‘Crowded out’? Immigration Surge and Residents’ Employment Outcomes in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies .

Arntzen, Annett; Bøe, Tormod; Dahl, Espen; Drange, Nina Eirin; Eikemo, Terje Andreas; Elstad, Jon Ivar; Fosse, Elisabeth; Krokstad, Steinar; Syse, Astri; Sletten, Mira Aaboen; Strand, Bjørn Heine (2019). 29 recommendations to combat social inequalities in health. The Norwegian Council on Social Inequalities in Health. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 47.

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian (2019). Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Heggebø, Kristian; Bell, Justyna; Tolgensbakk, Ida; Elstad, Jon Ivar (2019). «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 60.

Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; Brønnum-Hansen, Henrik; Martikainen, Pekka; Östergren, Olof; Tarkiainen, Lasse (2019). Income security in Nordic welfare states for men and women who died when aged 55–69 years old. 20 s. Journal of International and Comparative Social Policy . Prosjekt C-Life, Nordforsk 75970

Östergren, Olof; Martikainen, Pekka; Tarkiainen, Lasse; Elstad, Jon Ivar; Brønnum-Hansen, Henrik (2019). Contribution of smoking and alcohol consumption to income differences in life expectancy: evidence using Danish, Finnish, Norwegian and Swedish register data. 6 s. Journal of Epidemiology and Community Health .

Abebe, Dawit Shawel; Elstad, Jon Ivar; Lien, Lars (2018). Utilization of somatic specialist services among psychiatric immigrant patients: the Norwegian patient registry study. BMC Health Services Research . Vol. 18:852.
http://hdl.handle.net/11250/2589061

Elstad, Jon Ivar; Reiertsen, Ola (2018). Sykehusinnleggelser de tre siste leveårene. 8 s. Tidsskrift for Den norske legeforening . Vol. 138.
https://tidsskriftet.no/2018/05/originalartikkel/s...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig