English version
Jon Ivar Elstad

Jon Ivar Elstad

Kort om

Fagbakgrunn sosiologi, arbeidet i forskning siden 1981, hovedsakelig med kvantitative analyser. Mine faglige bidrag har dreid seg om sosiale ulikheter i helse, teorier om sosial klasse, levekår og helseulikheter blant barn og ungdom, utdanningsulikheter, helsetjenestebruk blant innvandrere, konsekvenser av finanskrisa i Europa for folkehelse og tilgang på helsetjenester, betydningen av genetikk for sosiale forhold, mv.

For beskrivelse av deltakelse i forskningsprosjekter og publiseringer i seinere år: se Short CV.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Sosiale ulikheter og helse   Sosioøkonomiske ulikheter   Barns levekår   Sosialepidemiologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Elstad, Jon Ivar (2021). Will more education work? Economic marginalization and educational inequalities across birth cohorts 1955-1980. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Chapter 7. s. 111-129. Routledge.

Elstad, Jon Ivar; Vabø, Mia (2021). Lack of recognition at the societal level heightens turnover considerations among Nordic eldercare workers: a quantitative analysis of survey data. 10 s. BMC Health Services Research . Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12913-021-06734-4

Gauffin, Karl; Heggebø, Kristian; Elstad, Jon Ivar (2021). Precariousness in Norway and Sweden: a comparative register-based study of longstanding precarious attachment to the labour market 1996–2015. European Societies .

Dahl, Espen; Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; van der Wel, Kjetil A. (2021). Uførhet og dødsrisiko i arbeiderklassen - Hva betyr arbeidsmiljø og arbeidsforhold?. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 14. s. 275-291. Cappelen Damm Akademisk.

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian (2020). ‘Crowded out’? Immigration Surge and Residents’ Employment Outcomes in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies .

Arntzen, Annett; Bøe, Tormod; Dahl, Espen; Drange, Nina Eirin; Eikemo, Terje Andreas; Elstad, Jon Ivar; Fosse, Elisabeth; Krokstad, Steinar; Syse, Astri; Sletten, Mira Aaboen; Strand, Bjørn Heine (2019). 29 recommendations to combat social inequalities in health. The Norwegian Council on Social Inequalities in Health. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 47.

Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian (2019). Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Heggebø, Kristian; Bell, Justyna; Tolgensbakk, Ida; Elstad, Jon Ivar (2019). «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 60.

Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; Brønnum-Hansen, Henrik; Martikainen, Pekka; Östergren, Olof; Tarkiainen, Lasse (2019). Income security in Nordic welfare states for men and women who died when aged 55–69 years old. 20 s. Journal of International and Comparative Social Policy . Prosjekt C-Life, Nordforsk 75970

Östergren, Olof; Martikainen, Pekka; Tarkiainen, Lasse; Elstad, Jon Ivar; Brønnum-Hansen, Henrik (2019). Contribution of smoking and alcohol consumption to income differences in life expectancy: evidence using Danish, Finnish, Norwegian and Swedish register data. Journal of Epidemiology and Community Health . Vol. 737:140257.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig