English version
Åsmund Hermansen

Åsmund Hermansen

Kort om

Åsmund Hermansen er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo (2009) og har doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus (2016). Hermansen underviser i forskningsmetode og statistisk analyse ved masterstudiene i sosialfag og ble i 2018 tildelt utmerkelsen «Årets underviser» av Studentparlamentet, etter nominasjoner fra studentene. Hermansen er svært opptatt av å ta i bruk digitale formidlingskanaler for å videreutvikle og gjøre undervisning innen forskningsmetode og statistisk analyse tilgjengelig.

Hermansen er involvert i en rekke forskningsprosjekter som involverer analyser av registerdata og har en særskilt kompetanse på registerbaserte analyser.

Forskningsinteresser: Inkluderende arbeidsliv, kommunale pleie- og omsorgstjenester, pensjonering, Active Ageing, velferdsstatens inntektssikringsordninger, sosial ulikhet i helse, arbeidseksponeringer helsekompetanse, statistisk modellering.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Sosialpolitikk   Pensjonering   Inkluderende arbeidsliv   Pleie- og omsorgstjenesten   Active ageing   Samhandlingsreformen   Eldre arbeidstakere

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tschamper, Merete Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Hermansen, Åsmund; Jakobsen, Rita; Larsen, Marie Hamilton (2022). Parents of children with epilepsy: Characteristics associated with high and low levels of health literacy. Epilepsy & Behavior . Vol. 130.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Sandbekken, Ida Hellum; Hermansen, Åsmund; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2022). Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases .

Brønnum-Hansen, Henrik; Östergren, Olof; Tarkiainen, Lasse; Hermansen, Åsmund; Martikainen, Pekka; Wel, Kjetil A. van der; Lundberg, Olle (2021). Changes in life expectancy and lifespan variability by income quartiles in four Nordic countries: a study based on nationwide register data. BMJ Open . Vol. 11.

Larsen, Marie Hamilton; Hermansen, Åsmund; Borge, Christine Råheim; Strumse, Yndis A. Staalesen; Andersen, Marit Helen; Wahl, Astrid Klopstad (2021). Health literacy profiling in persons with psoriasis – A cluster analysis. 11 s. Skin Health and Disease. Vol. 1.
https://hdl.handle.net/11250/2737298

Wel, Kjetil A. van der; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Saltkjel, Therese (2021). Utsatte unges livsbaner før og etter NAV-reformen: Flere «integrerte», sammenhengende, progressive og effektive forløp?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 24.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskn...

Dahl, Espen; Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; van der Wel, Kjetil A. (2021). Uførhet og dødsrisiko i arbeiderklassen - Hva betyr arbeidsmiljø og arbeidsforhold?. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 14. s. 275-291. Cappelen Damm Akademisk.

Løyland, Borghild; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Wahl, Astrid Klopstad (2020). Differences in income trajectories according to psychological distress and pain - A longitudinal study among Norwegian social assistance recipients. Scandinavian Journal of Public Health .
http://hdl.handle.net/10852/82555

Wahl, Astrid Klopstad; Hermansen, Åsmund; Osborne, Richard H; Larsen, Marie Hamilton (2020). A validation study of the Norwegian version of the Health Literacy Questionnaire: A robust nine-dimension factor model. Scandinavian Journal of Public Health .
http://hdl.handle.net/10852/78187

Heggebø, Kristian; Bråthen, Magne; Hermansen, Åsmund (2020). Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp? Helserelatert ulikhet i sysselsetting blant langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Søkelys på arbeidslivet .
https://www.idunn.no/spa/2020/01-02/deltakelse_paa...

Midtsundstad, Tove Irene; Hermansen, Åsmund (2019). The effects of retention measures on retirement timing – do financial crises matter?. Frontiers in Sociology .
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc....

Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; Brønnum-Hansen, Henrik; Martikainen, Pekka; Östergren, Olof; Tarkiainen, Lasse (2019). Income security in Nordic welfare states for men and women who died when aged 55–69 years old. 20 s. Journal of International and Comparative Social Policy . Prosjekt C-Life, Nordforsk 75970

van der Wel, Kjetil A.; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Lødemel, Ivar; Løyland, Borghild (2019). Fra marginalisering til arbeidsinkludering? Intensjoner og realiteter gjennom NAV-reformen. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 14. s. 289-312. Fagbokforlaget.

Innvær, Simon; Hermansen, Åsmund (2019). Valg, muligheter og begrensninger i spørreskjemaundersøkelser. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 9. s. 197-211. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (2019). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. ISBN: 9788245023572. Fagbokforlaget.

Hermansen, Åsmund; Midtsundstad, Tove Irene (2018). The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 8.
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/104848

Hermansen, Åsmund; Midtsundstad, Tove Irene (2015). Retaining older workers – analysis of company surveys from 2005 and 2010. International journal of manpower . Vol. 36.
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJM-...

Hermansen, Åsmund; Grødem, Anne Skevik (2015). Redusert liggetid blant de eldste : reformeffekt. Sykepleien Forskning . Vol. 10.

Hermansen, Åsmund; Midtsundstad, Tove Irene (2015). På nett – hvor lett? Bruk av nettbaserte informasjonstjenester om pensjonsrettigheter blant ansatte i privat sektor. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 32.

Hermansen, Åsmund (2015). Retaining older workers: The effect of phased retirement on delaying early retirement. Nordic Journal of Social Research . Vol. 6.

Hermansen, Åsmund (2014). Additional leave as the determinant of retirement timing—retaining older workers in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 4.
http://www.nordicwl.com/?p=1866

Hermansen, Åsmund; Grødem, Anne Skevik (2013). Organisert for samhandling?. Sykepleien Forskning .

Hermansen, Åsmund; Gautun, Heidi (2013). Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?. Fontene forskning .

Hermansen, Åsmund; Midtsundstad, Tove Irene (2013). Kjennskap til arbeidsmarkedsbaserte pensjoner i privat sektor. Søkelys på arbeidslivet .

Hermansen, Åsmund; Nielsen, Roy A; Midtsundstad, Tove Irene (2012). Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 2.
http://www.nordicwl.com/midtsundstad-et-al-2012-ef...

Midtsundstad, Tove Irene; Nielsen, Roy A; Hermansen, Åsmund (2012). Tilrettelegging og seniortiltak - påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering? :. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 29.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig