English version
Anne Britt Djuve

Anne Britt Djuve

Kort om

Samfunnsøkonom, statsviter og professor i sosialt arbeid. Forskningsinteresser innenfor tillit til velferdsstatlige institusjoner, studier av sosialpolitiske intervensjoner, sosial ulikhet og mangfold, likeverdige tjenester, brukermedvirkning og etiske problemstillinger knyttet til sosialpolitiske virkemidler.

Vitenskapelige publikasjoner

Friberg, Jon Horgen; Borevi, Karin; Brochmann, Grete; Tyldum, Guri; Djuve, Anne Britt (2023). Roma Migration and the Cumulative Causation of Diverging Policy Responses in Scandinavia. 22 s. International Migration Review.
https://doi.org/10.1177/01979183231187629

Busengdal, Elisabeth; Amdam, Roar; Djuve, Anne Britt (2020). Ein nasjonal integreringspolitikk som er utfordrande å iverksetje? Norske kommunar som lykkast. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-04-04

Djuve, Anne Britt; Kavli, Hanne Cecilie (2018). Refugee integration policy the Norwegian way – why good ideas fail and bad ideas prevail. 18 s. Transfer - European Review of Labour and Research.
https://doi.org/10.1177/1024258918807135

Djuve, Anne Britt (2015). Multikulturalisme på norsk. Er anerkjennelse til hinder for utjevning?. Agora. Vol. 33.

Djuve, Anne Britt; Hagelund, Anniken; Kavli, Hanne Cecilie (2015). Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 32.
http://hdl.handle.net/11250/2463011

Djuve, Anne Britt; Kavli, Hanne Cecilie (2014). Facilitating user involvement in activation programmes: When carers and clerks meet pawns and queens. 20 s. Journal of Social Policy. Vol. 47.
https://doi.org/10.1017/S0047279414000804

Brochmann, Grete; Djuve, Anne Britt (2013). Multiculturalism or Assimilation? The Norwegian Welfare State Approach. Kivisto, Peter; Wahlbeck, Östen (Red.). Debating multiculturalism in the nordic welfare states. s. 219-245. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9781137318459.0013

Djuve, Anne Britt; Hagelund, Anniken; Kavli, Hanne Cecilie (2012). Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar (Red.). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. s. 96-107. Universitetsforlaget.

Djuve, Anne Britt (2011). Introductory programs for immigrants Liberalism revisited, or changing ideas of citizenship?. Nordic Journal of Migration Research. Vol. 1.
https://doi.org/10.2478/v10202-011-0014-0

Djuve, Anne Britt (2010). Empowerment or Intrusion? The Input and Output Legitimacy of Introductory Programs for Recent Immigrants. Journal of International Migration and Integration. Vol. 11.





Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig