English version

Håndhygiene, infeksjonsforebygging og antibiotikabruk på sykehjem

Hensikten med denne studien er å organisere og prøve ut metoder for å få til en atferdsendring over tid, for å oppnå hovedmålene om å øke etterlevelse av håndhygiene, bidra til reduksjon av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og reduksjon i bruk av antibiotika i sykehjem.

I Norge mangler vi et system for å undersøke etterlevelsen av håndhygiene til helsepersonell på sykehjem. Det er kjent at beboere på sykehjem er spesielt utsatt for infeksjoner, og at god håndhygiene er det beste enkelttiltaket vi har mot overføring av infeksjoner.

Det er heller ikke et system for kontinuerlig overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk på sykehjem, kun prevalensundersøkelser som blir gjennomført i mai og november hvert år. 

I denne studien skal vi derfor undersøke helsepersonells praksis og etterlevelse av håndhygiene. Videre skal vi overvåke infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem, og se på om det er sammenheng mellom infeksjoner og etterlevelse av håndhygiene.

I tillegg skal den prøve ut intervensjoner for å bedre etterlevelsen av håndhygiene over tid på sykehjem. 

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Bakgrunn for prosjektet

  Beboere på sykehjem er spesielt utsatt for infeksjonssykdommer på grunn av svakere immunforsvar, flere diagnoser, nedsatt funksjonsstatus og sannsynligheten for bruk av medisinsk utstyr, som urinveiskatetre, perifere venekatetre og ernæringssonder.

  Infeksjoner ervervet under behandling kalles helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI). De er årsak til sykdom, lidelse, sykehusinnleggelser og død blant beboere på sykehjem. Mange infeksjoner kunne vært unngått, og riktig håndhygiene er det mest effektive forebyggende tiltaket mot spredning av infeksjoner.

  COVID-19-pandemien viste oss økt sykelighet og dødelighet blant skrøpelige sykehjemsbeboere og indikerer behovet for å forbedre infeksjonsforebygging i sykehjem.

  Befolkningen av eldre øker, selv om antall sykehjemsplasser går ned. Omsorgen i sykehjem er blitt mer hektisk og utfordrende, og helsepersonell opplever stor arbeidsmengde med komplekse arbeidsoppgaver.

  Sykehjem er hjem for de som har et høyt omsorgsbehov, med beboere som har kort forventet levetid og høye forekomster av skrøpelighet og komorbiditeter. Smittevern i sykehjem vanskeliggjøres av at disse boligene fungerer både som hjem med personlige eiendeler, og omsorgsinstitusjoner med avansert helseutstyr for beboerne. Smitteforebygging i sykehjem er derfor et betydelig folkehelseproblem. 

 • Mer om prosjektet

  Sykehjemsavdelinger i en stor kommune ble invitert til å delta i denne kvasi-eksperimentelle studien, som varer over 18 måneder. Det skal inkluderes minst 20 sykehjemsavdelinger i studien, tre av disse skal få intervensjoner, mens resten skal være kontrollavdelinger.

  Intervensjonene skal initieres og gjennomføres av ulike grupper ved de tre avdelingene. Lederen og fagsykepleiere på en avdeling, helsepersonell som arbeider med pasientene på den andre og studenter i samarbeid med forskerteamet på den tredje.

  Studien bruker direkte observasjoner av helsepersonell på sykehjem, for å måle håndhygienepraksis og etterlevelse. Observasjonene skal følge WHOs retningslinjer og observasjonsskjema og vil bli utført i oppstarten og slutten av studien. Overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk vil foregå ved at dedikert helsepersonell ved hver avdeling rapporterer ukentlig.

  Etter seks måneder med innsamling av data om trender for infeksjoner og antibiotikabruk, vil tre intervensjonsavdelinger bli valgt ut basert på gjennomsnittsverdier.

  Deretter skal multimodale intervensjoner for å forbedre etterlevelse av håndhygiene basert på Albert Banduras teori om atferdsendring, implementeres i intervensjonsavdelingene over en periode på 12 måneder.

  Studien vil undersøke helsepersonells praksis og etterlevelse av anbefalinger om håndhygiene. I tillegg til overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk over en periode på 18 måneder.

  Effekten av intervensjonene vil bli målt ved å sammenligne intervensjonsavdelingene mot kontrollavdelingene i etterlevelse av håndhygiene, infeksjonsrater og antibiotikabruk i løpet av de 12 månedene intervensjonene pågår.