English version

WellDebt

Prosjektet ”WellDebt: Debt problems, illhealth and labour market marginalisation” skal fylle inn kunnskapshull om sammenhengene mellom gjeldsproblemer, dårlig helse og svak tilknytning til arbeidsmarkedet.

En sentral utfordring for det norske samfunnet er det høye og stadig økende lånevolumet blant husholdene. Myndighetene uttrykker bekymring over potensialet for omfattende gjeldsproblemer. Et hovedmål for velferdsstaten er å beskytte innbyggerne mot negative effekter av dårlig helse og marginalisering i arbeidsmarkedet. Men etter hvert som flere og flere låner for å øke levestandarden, kan gjeldsproblemer raskt bli en integrert del av langvarige helseutfordringer eller marginaliseringsprosesser på arbeidsmarkedet.

Gjeld kompliserer ofte velferdsstatens evne til å oppfylle sitt ansvar, og mye tyder på at sikkerhetsnettet er mangelfullt. Selv om internasjonale studier antyder at det haster med forskning på sammenhengen mellom gjeld, dårlig helse og marginalisering på arbeidsmarkedet, er det fremdeles et lite undersøkt område i Norge. Den foreslåtte forskningen har som mål å fylle kunnskapshull om slike sammenhenger. Vi spør i hvilken grad den norske velferdsstaten er i stand til å håndtere risiko som oppstår ved at enkeltpersoner låner penger i det kommersielle markedet.

Målene med prosjektet er 1) identifisere hvordan gjeldsproblemer, dårlig helse og marginalisering på arbeidsmarkedet, i kombinasjon, kan utløse uheldige prosesser; 2) oppdage typiske veier inn i økonomiske utfordringer og analysere effekten av gjeldende velferdsordninger; og 3) undersøke hvor godt den norske velferdsstaten håndterer risiko knyttet til gjeld, helse og arbeid, og foreslå områder der det er behov for nye tiltak for å redusere de negative effektene.

Prosjektet kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. Problemutløsende mekanismer i skjæringspunktet mellom gjeldsproblemer, helse og arbeid vil bli identifisert gjennom kvalitative intervjuer. Ved å bruke et unikt datasett som slår sammen data fra administrative registre, helseregistre og Brønnøysundregisteret, vil prosjektet analysere årsaksprosesser ved å se på enkeltpersoners helse-, arbeids- og gjeldshistorie over en 20-års periode.

Deltakere

 • Prosjektdeltakere ved SIFO

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet
  • Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet
  • University of Helsinki
  • Københavns universitet
  • University of Bristol