English version

Helse- og velferdsforskning

Seksjon for helse- og velferdsforskning ivaretar en langvarig forskningstradisjon på NOVA på temaet velferdsstatens tjenester og ytelser, organisering og brukere.

Velferdspolitikkens formål er å sikre befolkningen gode levekår og et inkluderende samfunn. Målsettingen krever stadig oppdatert kunnskap om sosialpolitikkens utforming og konsekvensene av ulike tjenester og stønader.

Et sentralt spørsmål er hvordan velferdsstaten virker for brukere generelt og utsatte grupper spesielt. Særlig viktig er det å belyse konsekvenser av fattigdom og sosialt utenforskap.

Helse- og velferdsseksjonen på Velferdsforskningsinstituttet NOVA bidrar med kunnskap på disse feltene.

NOVAs forsking om stats- og medborgarskap

Ny bok: Korleis opplever sosialt marginaliserte grupper sosial ekskludering i demokratiske velferdsstatar?

Forside av boka Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State

Forskningsleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

 • Mer om seksjonen

  Velferdsstatene står overfor flere store utfordringer, og Seksjon for helse- og velferdsforskning retter særlig oppmerksomhet mot fem hovedutfordringer som danner seksjonens kjerneområder: 

  • velferdsstater og grønn omstilling
  • demokrati og offentlig forvaltning
  • helhetlige velferdstjenester
  • like muligheter i utdanning og arbeid
  • sosial ulikhet i helse

  I helse- og velferdsseksjonen arbeider vi med tverrfaglig og komparativ forskning gjennom hele livsløpet, og migrasjon og funksjonshemming er sentrale temaer. 
  I NOVAs strategiperiode fra 2023 til 2026, skal vi forankre forskningsaktiviteten innenfor de fem kjerneområdene ved å:

  • opprettholde et høyt faglig nivå på vår vitenskapelige publisering
  • formidle vår forskning til relevante brukergrupper og allmennheten
  • bygge videre på og utvide eksisterende internasjonale nettverk, og fortsatt satse på søknader rettet mot internasjonale finansieringskilder

  Våre forskere og stipendiater dekker en rekke fagdisipliner (sosiologi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, psykologi og sosialt arbeid). 

  Vi leder og er involvert i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, finansiert av blant annet EU, EØS, Norges forskningsråd, departementer, direktorater og sivilsamfunnsorganisasjoner. 

 • Publikasjoner

  • Heggebø, K.; Elstad, J.I. (2024). Health-related exit from employment before and during the COVID-19 pandemic in Norway: Analysis of population-wide register data 2013–2021. SSM - Population Health. Vol. 25
  • Takle, M.; Vedeler, J.S.; Schoyen, M.; Bøhler, K.K.; Falch-Eriksen, A. (red.) (2023). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. Routledge
  • Jacobsen, S.E. (2023). Social class, disability, and institutional interactions: the case of families with disabled children in the welfare state. Disability & Society
  • Bell, J.; Staver, A.B.; Tolgensbakk, I. (2023). State crisis response versus transnational family living: An online ethnography among transnational families during the pandemic. Migration Studies. Vol. 11
  • Vabø, M. & Graff, L. (2023). Making sense of reablement within different institutional contexts. Collaborative service ideals in Norwegian and Danish home care. International Journal of Social Welfare
  • Finnvold, J.E.; Dokken, T. (2023). How school placement and parental social capital influence children’s perceptions of inclusion in school. A survey of Norwegian children with physical disabilities. European Journal of Special Needs Education
  • Takle, M.; Henningsen, E.; Bøhler, K.K.; Bergsli, H; Knudsen, J.S.; Dokken, T. (red.). Festivalpolitikk i endring – evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. Kulturrådet
  • Hansen, H.C.; Neumann, C.E.B. (2023). Logistics of care: Trust-reform and self-managing teams in municipal home care services. Journal of Social Policy
  • Elstad, J.; Heggebø, K.; Pedersen, A.W. (2023). Lønner det seg å jobbe? Inntektsutvikling blant stønadsmottakere som øker sin arbeidsdeltakelse. Søkelys på arbeidslivet
  • Ugreninov, E. (2023). Absence Due to Sickness Among Female Immigrants: Disadvantages Over the Career? Journal of International Migration and Integration
  • Vedeler, J.; Anvik, C.H. (2023). What’s the ‘Problem’ with Workplace Accommodation? A Disability Policy Journey Over Time. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 25
  • Albertini Früh, E.; Østerud, K.L.; Vedeler, J.S.; Anvik, C.H.; Jacobsen, S.E. (2023). Er koordinatorordningen for familier med funksjonshemmede barn bærekraftig? Tidsskrift for omsorgsforskning
  • Haug, A.V. (2022). Collaborative Management in Norwegian Municipalities: Do Middle Managers Make a Difference? Scandinavian Journal of Public Administration

  Finn flere publikasjoner på forskernes ansattsider.

  Søk i NOVA-rapporter og -notat i ODA til OsloMet (oda.oslomet.no).

 • Prosjekter

  • European Labour Market Under Pressure

   Prosjektet skal belyse ulike dimensjoner ved diskriminering i arbeidslivet i et interseksjonalt perspektiv ved å studere samspillet mellom kjønn og forhold som etnisitet og omsorgsansvar, helse- og familiesituasjoner, utdanning og alder, i syv europeiske land.

  Finn flere forskningsprosjekter ved NOVA

Forskning fra seksjonen

Kvinne i hijab setter ved datamaskin
Muslimar blir diskriminerte i arbeidslivet sjølv om arbeidsgivarar er positive til mangfald

Dei fleste arbeidsgivarar har inkluderande haldningar, men tilset ofte personar som liknar dei sjølv.

Ei ung, sjenert jente held hendene til begge foreldra
Koordinatorar for familiar med funksjonshemma barn: Strevar med for lite tid og utydelege oppgåver

Dette gjer det vanskeleg å støtta familiane godt.

Portrett av Cristina Valenti
Cristina Valenti: Eg valde forskingstrening fordi eg var nysgjerrig på korleis det er å jobbe i eit forskarteam.

– Ambisjonen min er å kunne fordjupe meg i forsking innan øko-sosial velferd eller arbeid med prosjekt som har samfunnets berekraft i fokus, fortel masterstudent Cristina Valenti.

Portretter av Mona Gjerstad
Mona Gjerstad: Eg er nysgjerrig på det meste, så det er veldig mykje eg gjerne vil fordjupe meg i!

Eit draumeprosjekt for meg kunne vere å kople saman nokre av mine ulike kunnskapsområde og til dømes forske fram løysingar for betra sosial velferd og levekår i landbrukssektoren.

Portretter av Elisabeth Ugreninov og Justyna Bell
Skal forske på diskriminering i arbeidslivet

Elisabeth Ugreninov og Justyna Bell ved OsloMet skal lede et nytt EU-prosjekt som skal gi ny innsikt i hvilke forhold som skaper barrierer, eller legger til rette for inkludering av ulike grupper i arbeidslivet.

Mann på vei inn på et Nav-kontor.
Arbeidsledighet er helseskadelig – spesielt for menn

Menn får flere helseproblemer av arbeidsledighet enn kvinner, ifølge fersk forskning fra OsloMet.

Portrett av Lars Grue (Foto: Halvard Dyb)
Lars Grue: – Noen må kontinuerlig minne samfunnets maktfolk på hvordan det står til

Nytenker, folkeopplyser og forsker Lars Grue fylte nylig 75 år. Gjennom sin forskergjerning har Grue spilt en sentral rolle i utviklingen av så vel ungdomsforskning som funksjonshemmetforskning.

Ung mann med skjegg og briller leser bok i biblioteket
Utdanning er ikke en garanti mot arbeidsløshet og fattigdom

Til tross for at utdanningsnivået i befolkningen øker, betyr ikke det at risikoen for å bli arbeidsledig, sosialhjelpsmottaker eller uføretrygdet reduseres i tilsvarende grad, viser fersk forskning fra OsloMet.

Tankefull ung mann.
Voksne med ADHD sliter oftere med angst og depresjon enn andre

Det kan være flere grunner til det, kommer det frem i fersk forskning fra OsloMet.