English version

UPMIN – Innvandreres arbeidsmarkedstilknytning i Norge: betydningen av institusjonelle og kontekstuelle faktorer

Det overordnede forskningsspørsmålet for UPMIN-prosjektet er: Hva slags institusjonelle og kontekstuelle faktorer fremmer innvandrernes integrering i det norske arbeidslivet?

Innvandrere generelt og flyktninger spesielt har ofte vansker med å få innpass i det norske arbeidslivet. Det er problematisk på flere vis om mange innvandrere står uten arbeid. Deltagelse på arbeidsmarkedet kan bidra til bedre inntekt, høyere levestandard, selvtillit og sosial integrering. Høyere sysselsetting gir større skatteinntekter, noe som er viktig for å sikre finansieringen av velferdsstaten.

Innvandrernes personlige kvalifikasjoner spiller åpenbart en rolle for deres sysselsetting, men omstendigheter i form av befolkningssammensetning, næringsstruktur, lokale arbeidsmarkeder, diskriminering, og politiske tiltak som Introduksjonsprogrammet kan også være avgjørende for innvandreres sysselsettingsnivå.

Prosjektets problemstillinger vil dels bli undersøkt med komparative analyser som sammenligner nordiske land, og dels ved analyser av forholdene i Norge.

De overordnede prosjektmålene vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet og bærekraftige byer og samfunn.

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Publikasjoner

   Elstad, J.I. og Heggebø, K. (2019) Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet, 36 (3): 139-157.

   Heggebø, K., Bell, J., Tolgensbakk, I. og Elstad, J.I. (2019) «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer. Tidsskrift for samfunnsforskning, 60 (3): 292-299.

   Konferansepaper

   Heggebø, K. & Elstad, J.I. (2018) Employment outcomes for refugees and family reunified immigrants in Denmark, Norway and Sweden: Cross-national differences in labor market legislations and institutions. Paper, 16th Annual ESPAnet Conference, Vilnius, Lithunia, August 30–September 1, 2018.

   Elstad, J.I. & Heggebø, K. (2018) Impact of local labour market conditions on participation in paid work among migrants in Norway with an African or Asian origin. Paper, 16th Annual ESPAnet Conference, Vilnius, Lithuania, August 30–September 1, 2018.

   Ugreninov, E. & Turner, L. M. (2019) Labour market integration of immigrants in the Norwegian welfare state: a causal analysis of the Norwegian Introduction Programme in a gender perspective. Paper, 17th Annual ESPAnet Conference, Stockholm, Sweden, September 5–7, 2019.

   Elstad, J.I. & Heggebø, K. (2019) Immigration and the precariat: The case of Norway. Paper, 17th Annual ESPAnet Conference, Stockholm, Sweden, September 5–7, 2019.