English version

Innvandreres arbeidsmarkedstilknytning i Norge: betydningen av institusjonelle og kontekstuelle faktorer (UPMIN)

Det overordnede forskningsspørsmålet for UPMIN-prosjektet er: Hva slags institusjonelle og kontekstuelle faktorer fremmer innvandrernes integrering i det norske arbeidslivet?

Innvandrere generelt og flyktninger spesielt har ofte vansker med å få innpass i det norske arbeidslivet. Det er problematisk på flere vis om mange innvandrere står uten arbeid. Deltagelse på arbeidsmarkedet kan bidra til bedre inntekt, høyere levestandard, selvtillit og sosial integrering. Høyere sysselsetting gir større skatteinntekter, noe som er viktig for å sikre finansieringen av velferdsstaten.

Innvandrernes personlige kvalifikasjoner spiller åpenbart en rolle for deres sysselsetting, men omstendigheter i form av befolkningssammensetning, næringsstruktur, lokale arbeidsmarkeder, diskriminering, og politiske tiltak som Introduksjonsprogrammet kan også være avgjørende for innvandreres sysselsettingsnivå.

Prosjektets problemstillinger vil dels bli undersøkt med komparative analyser som sammenligner nordiske land, og dels ved analyser av forholdene i Norge.

De overordnede prosjektmålene vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet og bærekraftige byer og samfunn.