English version

Utvikling av integrerte, personsentrerte tjenester i dansk og norsk eldreomsorg (CONTEXT)

Hvordan blir tilsynelatende like omstillingstiltak innen helse- og omsorgssektoren utformet innenfor rammen av ulike nasjonale og lokale kontekster?

Norske kommuner oppfordres til å omstille sine helse- og omsorgstjenester slik at de i størst mulig grad kan understøtte muligheten for en aldrende befolkning til leve aktive og selvstendige liv. Målet er å skape en helhetlig, koordinert og persontilpasset tjeneste gjennom å mobilisere brukere, familier og lokale aktører til aktiv deltakelse.

Tidligere forskning viser at muligheten for å realisere disse nye tjenesteidealene er kontekstavhengig – for eksempel beroende av etablerte styringsstrukturer, faglige profiler og ledelsesformer.

I prosjektet undersøker vi hvordan tilsynelatende like omstillingstiltak blir utformet innenfor rammen av ulike nasjonale og lokale kontekster. En viktig hensikt er å bidra med kunnskap som kan informere praktikere om hvordan påvirkbare kontekstuelle forhold kan tilpasses for å bidra til en integrert og personsentrert omsorgstjeneste.

Hoveddelen av prosjektet er basert på komparative case-studier fra to danske og fire norske kommuner. Tanken er at vi gjennom å sammenholde likheter og forskjeller i ulike kontekster vil kunne identifisere hvilke bakenforliggende og underliggende forhold som bidrar til å hemme og fremme realiseringen av nye tjenesteidealer.

Prosjektet retter særlig søkelyset mot horisontale styrings- og koordineringsformer, herunder (a) samordning av medisinsk oppfølging, sykepleie, hjemmebasert rehabilitering/pleie og omsorg; (b) samordning av sosialt arbeid i skjæringspunktet mellom hjemmetjenester, frivillige og sosiale entreprenører (c) tverrprofesjonelt samarbeid i hjemmebaserte tjenester (hverdagsrehabilitering) (d) samarbeid mellom omsorgspersonale og tjenestemottakere.

Case-studiene baser seg på «rapid site-switching» – korte, intensive feltarbeid som gjennomføres av et tverrnasjonalt, tverrfaglige team. Kvalitative data fra case-studiene vil bli kombinert med survey-data fra en stor nordisk spørreskjemaundersøkelse NORDCARE – gjennomført i 2005 (N=5,000) og 2015 (N=8,000).

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Senter for omsorgsforskning Vest
  • Universitet i Oslo
  • Helse og samfunn
  • VIVE
  • Roskilde Universitet
 • Publikasjoner

  Graff, L. og Vabø, M. (2023). Unravelling the dichotomisation of care and reablement: an ethnographic exploration of contradictions between policy rhetoric and practice in Danish and Norwegian eldercare. International Journal of Care and Caring

  Øye, C., Norvoll, R., & Vabø, M. (2023). ‘Keeping up appearances’–negotiating identities of being fit in older age: a multi-site ethnographic study of daily life in contemporary day centres. Ageing & Society

  Jensen, M.C.F. og Vabø, M. (2023). Making assessment protocols workable: Navigating transparency and person-centredness in Norwegian reablement. Sociology of Health & Illness

  Graff, L., & Vabø, M. (2023). Making sense of reablement within different institutional contexts. Collaborative service ideals in Norwegian and Danish home care. International Journal of Social Welfare 

  Drange, I., & Ingelsrud, M. H. (2023). Career choices after completion of vocational training: the case of licensed practical nurses. Journal of Vocational Education & Training

  Øye, C., Kamp, A., & Dybbroe, B. (2023). Når sosial omsorg bringes til taushet: En analyse av hvordan sosial omsorg praktiseres, med eksempler ved dagsentre og i hjemmetjenestene i norsk og dansk eldreomsorg. Tidsskrift for omsorgsforskning

  Kamp, A., & Dybbroe, B. (2023). Training the ageing bodies: New knowledge paradigms and professional practices in elderly care. Sociology of Health & Illness

  Hansen, H. C., & Neumann, C. B. (2023). Logistics of care: Trust-reform and self-managing teams in municipal home care services. Journal of Social Policy, 1-16

  Norvoll, R., Øye, C., & Skatvedt, A. H. (2022). Like a Social Breath: Homecare’s Contributions to Social Inclusion and Connectedness of Older Adults

  Øye, C. (2022). Fresh news as meaningful? A multi‐site ethnographic analysis of meaningful activities at four day centres in Denmark and Norway. Health & Social Care in the Community

  Hansen, H. C. (2022). Fra tillitspolicy til praksis: Styringsrelasjoner i hjemmetjenestens førstelinje. Norsk Sosiologisk Tidsskrift

  Vabø, M. Zechner, M. Stranz, A., Graff, L.  Sigurðardóttir, S. H. (2022) Is Nordic elder care facing a (new) collaborative turn? Social Policy & Administration

  Elstad, JI. & Vabø, M. (2021) Lack of recognition at the societal level heightens turnover considerations among Nordic eldercare workers: a quantitative analysis of survey data. BMC Health Services Research

  Drange, I. & Vabø, M.  (2021) A cross-sectional study of sustainable employment in Nordic eldercare, Nordic Journal of Working Life Studies

  Vabø, M. (2019) Tverrprofesjonelt samarbeid i ulike styringskontekster – hverdagsrehabilitering som eksempel. I: Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Cappelen Damm Akademisk

  Vabø, M., Drange, I. & N. Amble (2019). Den vanskelige deltidsknuten – en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere. (fagfellevurdert) Fagbladet samfunn og økonomi