English version
Katharina Herlofson

Katharina Herlofson

Kort om

Katharina Herlofson er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun er sosiolog med utdanning (PhD) fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter en rekke studier av forholdet mellom generasjoner i familien, inkludert relasjoner mellom besteforeldre og barnebarn. Herlofson er del av forskergruppen som har ansvaret for Den norske panelstudien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring, Livsløp, Eldre, Uformell omsorg, Generasjonsrelasjoner, Besteforeldre

Forskningsprosjekter

 • Veier til aktiv aldring

  Aldring av befolkningen endrer balansen mellom generasjonene. Derfor er «aktiv aldring» viktig for en bærekraftig velferdsstat.

 • ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

  Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og studenter tilgang til oppdaterte longitudinelle livsløpsdata for mer enn 6 000 kvinner og menn i Norge.

 • ExitAge

  Hvordan man kan få eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid er et sentralt spørsmål i tiden fremover der en stadig mindre andel av befolkningen vil måtte bære kostnadene knyttet til finansiering av velferdsstaten

 • Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning
 • ACCESS Life Course Database

  Prosjektet ACCESS Life Course tar sikte på å etablere en infrastruktur som stimulerer økt bruk av livsløpsdata fra to store og integrerte studier: Den norske panelstudien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) og Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG). Studiene inngår i FNs forskningsprogram om generasjon og likestilling, Generations and Gender Programme (GGP).

 • NorPan - The Norwegian Life-course, Ageing and Generation Panel Study

  Aldring av befolkningen byr på så vel muligheter som problemer. Gruppen av eldre vi vil få fremover vil trolig være mer heterogene enn tidligere eldre har vært, og deres livssituasjon og livshistorie vil være mer variert. Å finne en optimal tilpasning mellom individuell aldring og sosiale omgivelser kan fremme livskvalitet for eldre.

 • Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG)
 • Morgendagens eldre: Utfordringer for fremtidens pleie- og omsorgstjenester

  Det er god grunn til å vente at morgendagens eldre vil bli mindre beskjedne og mer kravstore. Kanskje vil de også stille større krav til seg selv og til egen mestring enn tilfellet er i dag.

 • Livsløp, aldring og generasjon, NorLAG

  Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie som inneholder data om blant annet helse, arbeid, livskvalitet, omsorg og familierelasjoner i andre halvdel av livet (40 år+).

Vitenskapelige publikasjoner

Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale (2019). Eldre i arbeidslivet – slitenhet og yrkesavgang. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Herlofson, Katharina; Brandt, Martina (2019). Helping older parents in Europe: the importance of grandparenthood, gender and care regime. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association .

Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (2019). Generasjoner imellom. Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa. Nordisk Østforum . Vol. 33.

Herlofson, Katharina (2015). Lengre liv, nye hjelpemønstre i familien?. Sosiologi i dag . Vol. 45.
http://hdl.handle.net/10642/2969

Herlofson, Katharina; Ugreninov, Elisabeth (2014). Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 55.
http://hdl.handle.net/10642/2533

Herlofson, Katharina (2013). How gender and generation matter: examples from research on divorced parents and adult children. Families, Relationships and Societies . Vol. 2.

Slagsvold, Britt; Veenstra, Marijke; Hagestad, Gunhild; Hansen, Thomas; Herlofson, Katharina; Koløen, Kristine; Solem, Per Erik; Daatland, Svein Olav (2012). Life-course, ageing and generations in Norway: The NorLAG study. Norsk Epidemiologi . Vol. 22.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina (2012). Age and intergenerational attitudes in the family and the welfare state. Advances in Life Course Research . Vol. 17.

Daatland, Svein Olav; Herlofson, Katharina (2012). Les normes de responsabilité familiale dans les pays européens: contrastes et similarités. Retraite et société.

Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina (2012). Egeninteresse eller altruisme? Alder og holdninger til familien og velferdsstaten. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 15.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig