ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

Livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare i norsk forskning. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og studenter tilgang til oppdaterte longitudinelle livsløpsdata for mer enn 6 000 kvinner og menn i Norge.

Dataene som ligger til grunn for infrastrukturen kommer fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Studien kombinerer survey og registerdata som belyser viktige områder av folks liv: helse og helseatferd, arbeid og pensjonering, familierelasjoner, fritid, omsorg og livskvalitet.

Når ACCESS Upgrade avsluttes, vil tre runder med survey data (2002, 2007, 2017) og registerdata for 20 år (2002–2022) være tilgjengelig for forskningsformål. Dataene gir enestående muligheter for å følge individer gjennom ulike livsfaser, for å analysere endringer i ulike roller gjennom livet og betydningen av livshendelser over tid.

De vil også gjøre det mulig å analysere konsekvenser av politiske reformer og av demografiske og økonomiske endringer. ACCESS Upgrade vil dermed styrke datagrunnlaget for den empiriske velferdsforskningen og gi økt kunnskap til bruk i politikkutforming for utvikling av velferdssamfunnet.

En viktig målsetting med ACCESS Upgrade er å forbedre validiteten og påliteligheten til eksisterende data og måleinstrumenter og å finne måter å samle og bearbeide nødvendige data mer effektivt. Gjennom oppgraderingen vil forskere få tilgang til dataene på nye måter som både er fleksible, sikre og brukervennlige.

Infrastrukturen skal også legge til rette for tematiske møteplasser mellom forskere, studenter og andre interessenter. Vertskapet for infrastrukturen er delt mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, som står bak NorLAG studien, og Norsk Senter for Forskningsdata (NSD), Norges nasjonale arkiv for forskningsdata.