English version
Tale Hellevik

Tale Hellevik

Kort om

Tale Hellevik er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun har Cand. polit. i statsvitenskap og Dr. polit. i sosiologi, begge fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningstema har blant annet dreid seg om ulike aspekter ved den norske velferdsstaten, unges etableringsfase, overføringer mellom generasjoner, eldre arbeidstakere og pensjonering, og betydningen av verdier og holdninger for atferd.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Livsløp   Pensjonering   Aldring og arbeid   Unges etablering   Velferdsordninger   Verdier og holdninger   Holdninger til sykefravær   Holdninger til innvandrere   Generasjonsrelasjoner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Løset, Gøril Kvamme; Hellevik, Tale; von Soest, Tilmann (2022). Basic human values and sick leave: A study combining two-wave survey data with longitudinal register data. 12 s. Scandinavian Journal of Psychology .

Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale (2022). Inntektssikring: Har venstre/høyredimensjonen betydning for velgerholdninger og politikkutforming?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 25.

Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale (2021). Hvorfor ser færre unge lyst på livet? Utviklingen for opplevd livskvalitet blant ungdom og yngre voksne i Norge. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) . Vol. 2.

Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Daatland, Svein Olav (2021). Intergenerational family relationships in Norway. Albert, Isabelle; Emirhafizovic, Mirza; Shpigelman, Carmit-Noa; Trummer, Ursula (Red.). Families and family values in society and culture. kap. 17. s. 309-328. Information Age Publishing.

Vangen, Hanna; Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina (2021). Associations between paid and unpaid work among Norwegian seniors: competition, complementarity or continuity?. European Journal of Ageing .

Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna (2021). Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG). International Journal of Epidemiology . Vol. 50.

Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina (2020). 67+ and still working. The importance of earlier job situation and retirement plans for extended careers. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research . Vol. 5.

Mastekaasa, Arne; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme; Østbakken, Kjersti Misje (2019). Gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence?. Scandinavian Journal of Public Health .
http://hdl.handle.net/11250/2635546

Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale (2019). Eldre i arbeidslivet – slitenhet og yrkesavgang. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar; Østbakken, Kjersti Misje (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.
http://hdl.handle.net/11250/2637832

Blekesaune, Morten; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Pedersen, Axel West (2019). Helsesvikt og arbeidsuførhet. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 10. s. 176-201. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale (2019). Politisk styring. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 7. s. 128-144. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. ISBN: 978-82-05-50231-4. 370 s. Gyldendal Akademisk.

Løset, Gøril Kvamme; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann; Østbakken, Kjersti Misje (2018). Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. 18 s. PLOS ONE . Vol. 13.
http://hdl.handle.net/11250/2559554

Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale (2017). Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 58.
http://hdl.handle.net/10852/64970

Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale (2016). Verdier og verdiutvikling. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn, bind 3. Kapittel 30. s. 58-89. Gyldendal Akademisk.

Hellevik, Tale; Settersten, Richard A. Jr (2013). Life Planning among Young Adults in 23 European Countries: The Effects of Individual and Country Security. European Sociological Review . Vol. 29.

Hellevik, Tale; Jessen, Jorunn Theresia (2010). Forvaltningens organisering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte (Red.). De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 7. s. 127-144. Gyldendal Akademisk.

Pedersen, Axel West; Hellevik, Tale (2010). Hvem er fattigst i landet her? : livsfase, inntekt og boligøkonomi. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 13.

Blekesaune, Morten; Hellevik, Tale; Pedersen, Axel West (2010). Uførhet. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte (Red.). De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 13. s. 251-269. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte; Pedersen, Axel (2010). Demografi og økonomi. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte (Red.). De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 3. s. 55-73. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale (2010). Politisk styring. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte (Red.). De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 6. s. 109-126. Gyldendal Akademisk.

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte (2010). De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. ISBN: 978-82-05-40390-1. 373 s. Gyldendal Akademisk.

Hellevik, Tale (2008). Sosial reproduksjon i etableringsfasen: betydningen av foreldres økonomiske støtte. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 16.

Hellevik, Tale (2007). Foreldres etableringsstøtte: fra plikt til frivillighet?. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 48.

Bay, Ann-Helén; Hellevik, Ottar; Hellevik, Tale (2007). Svekker innvandring oppslutningen om velferdsstaten?. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 48.

Hellevik, Tale (2005). Ungdom, etablering og ulike velferdsregimer. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 5.

Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte (2005). De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling. ISBN: 978-82-05-34632-1. 270 s. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig