Sosiale mønstre i sykefravær: betydningen av verdier, holdninger og normer – SAVAN

Prosjektets hovedformål er å undersøke betydningen av verdier, holdninger og normer for sykefravær.

Å redusere sykefraværet, spesielt langtidssykefraværet, står høyt på den politiske agendaen, og dermed også å finne årsakene eller mekanismene som fører til sykefravær.

Forskning på risikofaktorer for sykefravær indikerer at arbeidsforhold, familiesituasjon og helsestatus er viktige determinanter. Men resultatene er langt fra entydige når det gjelder effekter av ulike faktorer. Det gjenstår også et betydelig uforklart element for sykefraværet. Til tross for at det i forskningslitteraturen er anerkjent at verdier, holdninger og normer sannsynligvis bidrar til variasjoner i sykefravær, er empirisk forskning på dette temaet fremdeles relativt begrenset.

Prosjektets formål er å bidra til å fylle dette kunnskapshullet gjennom å studere betydningen av verdier, holdninger og normer for sykefravær, nærmere bestemt, deres rolle i å skape sosiale mønstre i sykefravær. Prosjektet vil benytte store longitudinelle surveyundersøkelser i kombinasjon med longitudinelle registerdata, som gjør det mulig å anvende en flerdimensjonal og dynamisk tilnærmingsmetode til å studere hvordan verdier og holdninger virker sammen med helse-, arbeids- og familiefaktorer i relasjon til sykefravær i ulike sosiale grupper.

I prosjektet vil det også gjennomføres en vignettstudie med et surveyeksperiment som bidrag til å kunne studere mulige forskjeller i normene som gjelder for kvinners og menns bruk av sykefravær.

Viktige forskningsspørsmål vil være:

 1. i hvilken grad holdninger til sykefravær varierer etter kjønn, alder, sosioøkonomisk status og bosted,
 2. hvilke individuelle verdier og holdninger som predikerer påfølgende sykefravær, og i hvilken grad denne effekten varierer mellom sosiale grupper,
 3. i hvilken grad verdier og holdninger kan bidra til å forklare forskjeller i bruken av sykefravær mellom sosiale grupper, ved siden av andre forklaringsfaktorer slik som helsestatus, arbeidsforhold og familiesituasjon,
 4. i hvilken grad individers verdier og holdninger har betydning for sammenhengen mellom helsestatus, arbeidsforhold og familiesituasjon, og sykefravær, og
 5. i hvilken grad vi finner ulike normer for bruk av sykefravær for kvinner og menn. 
 • Samarbeidspartnere

  • Institutt for samfunnsforskning, ISF
  • Universitetet i Oslo
 • Prosjektdeltakere

  Eksterne prosjektdelakere

  • Arne Mastekaasa (UiO)
  • Harald Dale-Olsen (ISF)
  • Kjersti Misje Østbakken (ISF)

Aktuelt fra prosjektet

Kvinne som ligger på en sofa og blåser i en kopp hun holder med begge hender
Arbeidsliv, samfunn og velferd

Kvinner og menn har ikkje ulike haldningar til sjukefråvær

Forsking viser ingen kjønnsforskjell i haldningar og normer for sjukefråvær.