Bolig-, steds- og regionalforskning

Avdelingen studerer ulike sider ved lokal og regional samfunnsutvikling, herunder betydningen av innovasjon og politiske virkemidler.

Avdelingen tilhører By- og regionforskningsinstituttet NIBR, og har fem sentrale forskningsfelt som ofte integreres i våre samfunnsanalyser:

1. Boligmarked, boligstruktur samt bolig- og bostedspreferanser
2. By- og stedsutvikling og livskraftige kommuner
3. Regionaløkonomi og regionale prosesser
4. Demografi og befolkningsutvikling
5. Næring, innovasjon og verdiskaping