English version
Rolf Barlindhaug

Rolf Barlindhaug

Kort om

Barlindhaug er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og arbeider med boligmarkedsanalyser, boligbeskatning, evaluering av boligpolitiske virkemidler, analyserer bolig- og levekårsundersøkelser og studerer sammenhengen mellom flytting, bolig- og bostedspreferanser. Flere av studiene er basert på analyser av spesialbestilte registerdata. I de siste årene har Barlindhaug særlig fokusert på tilbudssiden i boligmarkedet, der utbyggeratferd og eiendomsøkonomi ses i sammenheng med det handlingsrommet kommunene har i boligutbyggingspolitikken, dels som planmyndighet, men også som grunneier.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Barlindhaug, Rolf (2022). Why are some families with children leaving the inner city and other staying?. Nordic Journal of Urban Studies. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/njus.2.1.2

Barlindhaug, Rolf (2018). Husholdningenes formue i bolig- og fritidseiendom. Kristoffersen, Øystein Ringen; Røsnes, August E. (Red.). Eiendom og eierskap : om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging. s. 155-174. Universitetsforlaget.

Barlindhaug, Rolf ; Nordahl, Berit Irene (2018). Developers' price setting behaviour in urban residential redevelopment projects. Journal of European Real Estate Research. Vol. 11.
https://doi.org/10.1108/JERER-03-2017-0014

Barlindhaug, Rolf (2017). Boligmarked og flytting - betydning for segregasjon. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. s. 121-144. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.7577/nibr/rapport/2010/15

Barlindhaug, Rolf (2016). Housing Finance in Norway: The Last 25 Years. Lunde, Jens; Whitehead, Christine (Red.). Milestones in European Housing Finance. s. 273-290. Wiley-Blackwell.
https://doi.org/10.1002/9781118929421.ch16

Barlindhaug, Rolf (2012). Urbane boligmarkeder. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. s. 57-71. Akademika forlag.

Barlindhaug, Rolf (2012). Boligøkonomiske virkemidler - kjennetegn og utfordringer. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. s. 193-210. Akademika forlag.

Barlindhaug, Rolf ; Astrup, Kim Christian (2010). Promoting home ownership through demandside targeted measures. Doling, J.; Elsinga, M.; Ronald, R. (Red.). Home ownership: Getting in, getting from, getting out: Part III. s. 39-62. Delft University Press.

Barlindhaug, Rolf ; Nordahl, Berit Irene ; Astrup, Kim Christian (2009). Lavinnskuddsboliger - et egnet virkemiddel i boligpolitikken?. Praktisk økonomi & finans. Vol. 26.
https://www.idunn.no/file/pdf/34611946/art04.pdf

Skjørten, Kristin; Barlindhaug, Rolf ; Lidén, Hilde (2007). Delt bosted for barn. ISBN: 978-82-05-37389-1. 275 s. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig