Behovsprognose – kommunalt disponerte utleieboliger

Husbanken ønsker å utvikle bedre metoder for å anslå dagens og fremtidens behov for kommunalt disponerte utleieboliger. Prosjektet ser på forutsetningene for å lage slike behovsanslag.

Om prosjektet

Husbanken ønsker å utvikle bedre metoder for å anslå dagens og fremtidens behov for kommunalt disponerte utleieboliger. NIBRs notat diskuterer forutsetningene for å lage slike behovsanslag. Vi stiller spørsmål ved om det er mulig å definere denne typen behov, både fordi et kommunalt tilbud om bolig ikke er rettighetsfestet og fordi vanskeligstilte på boligmarkedet alternativt kan hjelpes med andre tiltak enn en kommunalt disponert utleiebolig.

Boligframskaffelse i det private leiemarkedet og eieretablering er slike alternativer. Vi peker også på den prinsipielle forskjellen mellom nasjonale mål og kommunale ambisjonsnivåer, basert på ulike utfordringer i kommunene og ulik vektlegging av det boligsosiale arbeidet. Notatet peker også på andre forhold som gjør det vanskelig å anslå behovet, som kontraktsforhold, ønske om en viss turnover og husleieprinsipp i de kommunale boligene.

Vi drøfter alternativer til en modellutvikling, som kommunal innrapportering av planer for kommunale utleieboliger, kombinert med Husbankens regionale kunnskap om kommunene og bruk av indikatorer som viser kommunenes framtidige utfordringer når det gjelder vanskeligstilte på boligmarkedet.