English version
Mira Aaboen Sletten

Mira Aaboen Sletten

Kort om

Mira Aaboen Sletten har ph.d. i sosiologi og er forskningsleder ved NOVA, seksjon for ungdomsforskning. Hennes særlige forskningsinteresser inkluderer frafall og gjennomføring i videregående, tidstrender i psykisk helse og levekårsforskning med et ungdomsperspektiv. Sletten har skrevet doktorgrad om betydningen av deltagelse og inklusjon blant jevnaldrende i ungdomstiden.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Frafall   Utsatt ungdom   Barn og unges levekår   Psykisk helse

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Inkludering av barn og unge i frivilligheten

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvor godt ulike grupper av unge inkluderes i frivilligheten, og hvilke virkemidler organisasjoner og myndigheter bruker for å oppnå bedre inkludering.

 • Oslo-ungdom i koronatiden

  Oslo-ungdom i koronatiden er en unik undersøkelse som vil gi innblikk i hvordan korona-epidemien har påvirket ungdom i Oslo.

 • Systematisk oppfølging av frafall. En klynge-randomisert evaluering av IKO-modellen

  Prosjektet skal evaluere effektene av en modell for å redusere frafallet i videregående skoler.

 • Ungdata

  Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

Vitenskapelige publikasjoner

Bakken, Anders; Hegna, Kristinn; Sletten, Mira Aaboen (2021). Offline, online. Digitale ungdomsliv gjennom tre tiår. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk.

Sletten, Mira Aaboen; Vogt, Kristoffer Chelsom (2021). Svartmaling av gutter og sykeliggjøring av jenter. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Kapittel 4. s. 87-110. Cappelen Damm Akademisk.

Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy; Sletten, Mira Aaboen (2020). Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening .
http://hdl.handle.net/10852/79329

Von Soest, Tilmann; Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (2020). Compliance with infection control rules among adolescents in Oslo during the COVID-19 pandemic. Tidsskrift for Den norske legeforening .
http://hdl.handle.net/10852/79330

Arntzen, Annett; Bøe, Tormod; Dahl, Espen; Drange, Nina Eirin; Eikemo, Terje Andreas; Elstad, Jon Ivar; Fosse, Elisabeth; Krokstad, Steinar; Syse, Astri; Sletten, Mira Aaboen; Strand, Bjørn Heine (2019). 29 recommendations to combat social inequalities in health. The Norwegian Council on Social Inequalities in Health. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 47.

Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (2019). Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 96.
https://www.researchgate.net/publication/334050810...

Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Sletten, Mira Åboen (2019). Exploring the minority–majority gap in sport participation: different patterns for boys and girls?. Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/11250/2470764

Pettersen, Ola Melbye; Sletten, Mira Aaboen (2018). Å ha lite der de fleste har mye. Nabolagets betydning for subjektiv fattigdom blant ungdom i Oslo. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.

Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie (2018). Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress. Tidsskrift for ungdomsforskning .

Malmberg-Heimonen, Ira; Sletten, Mira Åboen; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Borg, Elin (2018). Research protocol: Systematic follow-up in order to reduce dropout in upper secondary schools. A cluster-randomised evaluation of the IKO model. International Journal of Educational Research . Vol. 89.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig