English version
Ira Malmberg-Heimonen

Ira Malmberg-Heimonen

Kort om

Ira Malmberg-Heimonen har omfattende ekspertise på randomiserte kontrollerte studier innen utdannings- og sosiale felt. Hun har ledet og leder flere RCT-studier. Hun er interessert i intervensjonsforskning generelt og evidensbaserte metoder spesielt. Hun er også tilknyttet kompetansesenteret for arbeidsinkludering.

Ira Malmberg-Heimonen has a comprehensive expertice on RCT-studies within the social and educational fields. She is and has been the leader of several long-term RCTs. She is interested in intervention studies generally and the implementation of evidence-based methods especially.

Fagområder

Emner

Intervensjonsforskning   Randomiserte kontrollerte studier   Evidensbasert sosialt arbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2022). Behandlingskontrast i eksperimenter innen velferd og utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 63.

Malmberg-Heimonen, Ira; Liodden, Tone (2022). Koordinering og samarbeid ved oppfølging av sårbare familier. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. Del 3, kapittel 8. s. 183-201. Cappelen Damm Akademisk.

Sletten, Mira Aaboen; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2022). Effects of an early warning system on student absence and completion in Norwegian upper secondary schools: a cluster-randomised study. Scandinavian Journal of Educational Research .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2022). Family Intervention Projects as Poverty-Alleviating Measures: Results from a Norwegian Cluster-Randomised Study. 16 s. Social Policy and Society .

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Søholt, Susanne; Vilhjalmsdottir, Sigridur (2022). Protocol: Feasibility study and pilot randomised trial of a multilingual support intervention to improve Norwegian language skills for adult refugees. 8 s. International Journal of Educational Research . Vol. 112.

Gyüre, Krisztina; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2021). The Effects of Service Coordination on Disadvantaged Parents’ Participation in Activation Programs and Employment: A Randomized Controlled Trial. Research on social work practice .

Saltkjel, Therese; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2021). Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 15.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit (2021). The child perspective within family intervention projects: a cluster-randomised study with a mixed methods design. 13 s. European Journal of Social Work .

Malmberg-Heimonen, Ira; Natland, Sidsel (2021). An FGC evaluation in Adult Contexts-Benefits of a Mixed Methods Study Design. de Roo, Annie; Jagtenberg, Rob (Red.). Family Group Conference Research, Reflections and ways forward. 4. Eleven International Publishing.

Finne, Joakim; Malmberg-Heimonen, Ira (2021). Norwegian Social Work and Child Welfare Students’ Attitudes Toward Research-Supported Treatments. Journal of Evidence-Based Social Work . Vol. 18.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig