Systematisk oppfølging av frafall. En klynge-randomisert evaluering av IKO-modellen

Prosjektet skal evaluere effektene av en modell for å redusere frafallet i videregående skoler, som i disse dager prøves ut i fire fylkeskommuner (Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Aust-Agder).

Modellen som testes er utviklet av Akershus fylkeskommune og består av tre hovedelementer – Identifisering, Kartlegging og Oppfølging. Den blir derfor kalt IKO-modellen. Hensikten med modellen er å bidra til bedre struktur og systematikk i oppfølging av risikoelever, slik at skolene raskt kommer i gang med målrettede tiltak for elever som står i fare for å avslutte opplæringen.

IKO-modellen er allerede prøvd ut i Akershus fylkeskommune. Ansatte herfra fungerer som mentorer når det nå gjennomføres et stort eksperiment, en såkalt randomisert kontrollert studie, der 42 videregående skoler er tilfeldig fordelt til eksperiment- og kontrollgruppe. Det betyr at halvparten av skolene innfører IKO-modellen, mens resten fortsetter med det frafallsforebyggende arbeidet som før. Forskerne ved OsloMet følger utviklingen ved skolene nøye, gjennom spørreundersøkelser og registerdata, observasjon og kvalitative intervjuer av skoleledelse, rådgivere, lærere og elever.

Undersøkelsen vil gi svar på om IKO-modellen bidrar til redusert frafall i videregående skole.

Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og ledes av Ira Malmberg-Heimonen.

Kunnskapsdepartementets side om Program for bedre gjennomføring

 • Rapporter

  Sluttrapport:

  Første underveisrapport:

  • Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design

  Andre underveisrapport:

  • Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design. Andre underveisrapport
 • Samarbeidspartnere

  • Akershus Fylkeskommune
  • Oppland Fylkeskommune: samtlige videregående skoler
  • Nord-Trøndelag Fylkeskommune: samtlige videregående skoler
  • Hedmark Fylkeskommune: samtlige videregående skoler
  • Aust-Agder Fylkeskommune: samtlige videregående skoler 

  Internasjonal samarbeidspartner: Senior researcher Mary Visher, MDRC, Berkley, US

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...